Veličina slova
A- A+
Visoki kontrast
Dyslexic font

Fondovi i zbirke - Arhivski sabirni centar Koprivnica

A. UPRAVA I JAVNE SLUŽBE

A.1. UPRAVA I JAVNE SLUŽBE DO 1848.

A.1.1. Kraljevina Hrvatska, Slavonija i Dalmacija do 1848.

A.1.1.5. Gradska uprava do 1848.

 1. POGLAVARSTVO SLOBODNOG I POVLŠTENOG TRGOVIŠTA LEGRAD (XVI–1849): 1672–1892; knj. 41, kut. 1; 1,5. AP.

A.4. UPRAVA I JAVNE SLUŽBE OD 1941. DO 1945.

A.4.1. Narodnooslobodilački pokret (1941-1945)

A.4.1.7. Mjesna uprava NOP-a (1941-1945)

 1. MJESNI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBORI S PODRUČJA KOPRIVNICE I OKOLICE (1943-1943); svež. 1; 0,01. Fragmenti: Hudovljan 1944; Koprivnica 1943/44.

A.4.2. Nezavisna Država Hrvatska (1941-1945)

A.4.2.6. Općinska uprava NDH (1941-1945)

 1. OPĆINSKA POGLAVARSTVA S PODRUČJA KOPRIVNICE I OKOLICE (1941-1945); 1941/1945: spisa 2; SI. Fragmenti: Drnje 1941/1945; Đelekovec 1941.

A.5. UPRAVA I JAVNE SLUŽBE OD 1945. DO 1990.

A.5.4. Kotarska uprava (1945-1990)

 1. NARODNI ODBOR KOTARA KOPRIVNICA – Koprivnica (1945-1962): 1945-1962: knj. 314, kut. 253, svež. 962; 212. PrP.
SKUPŠTINE OPĆINA
 1. SKUPŠTINA OPĆINE KOPRIVNICA – Koprivnica (1963-1992): 1963-1990: reg. 626, fasc. 1040, knj. 867, svež. 1167, kut. 387, ladičar 1; 415. PrP. AP. AnP.
SEKRETARIJATI
 1. SEKRETARIJAT ZA NARODNU OBRANU OPĆINE KOPRIVNICA – Koprivnica (1955-1992): 1977-1991: knj. 10, kut. 8,5; 0,9. AP.
SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA
 1. SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA ZA ODGOJA I OSNOVNOG OBRAZOVANJA – Koprivnica (1975-1990): [1968./1974] 1975-1990: kut. 10; 1,2. AP.
UREDI ZA KATASTAR
 1. URED ZA KATASTAR KOPRIVNICA – Koprivnica (1850-): 1859-1964: knj. 95, svež. 135; 20,6. PrP.

A.5.5. Gradska uprava (1945-1990)

 1. NARODNI ODBOR GRADA (Narodni odbor gradske općine) KOPRIVNICA – Koprivnica (1945-1955): 1945-1955: knj. 124, svež. 206; 17. PrP.
 1. GRADSKO PODUZEĆE ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNIM ZGRADAMA KOPRIVNICA – Koprivnica (1947-1959): 1948-1959: knj. 5, svež. 4; 0,6. PrP.

A.5.6. Općinska uprava (1945-1990)

NARODNI ODBORI OPĆINA
 1. NARODNI ODBOR OPĆINE DRNJE – Drnje (1952-1962); 1952-1962: knj. 22, kut. 51; 5,52. SI.
 1. NARODNI ODBOR OPĆINE ĐELEKOVEC – Đelekovec (1952-1962); 1956-1962: knj. 11, kut. 8, svež. 60, reg. 4; 5. AP.
 1. NARODNI ODBOR OPĆINE GOLA – Gola (1952-1962); 1961-1962: knj. 3, 0,2. AP.
 1. NARODNI ODBOR OPĆINE HLEBINE – Hlebine (1952-1955); 1952-1955: knj. 11, kut. 4,7; 0,51. SI.
 1. NARODNI ODBOR OPĆINE JAGNJEDOVAC – Jagnjedovac (1953-1955); 1953-1955: knj. 8, kut. 7; 1. SI.
 1. NARODNI ODBOR OPĆINE KOPRIVNICA – Koprivnica (1955-1963); 1955-1963: knj. 103, kut. 233, svež. 371; 66. PrP.
 1. NARODNI ODBOR OPĆINE KOPRIVNIČKI BREGI – Koprivnički Bregi (1952-1955); 1952-1955: knj. 19, kut. 8; 1. SI.
 1. NARODNI ODBOR OPĆINE KOPRIVNIČKI IVANEC – Koprivnički Ivanec (1952-1955); 1952-1955 [1956]: knj. 20, kut. 6; 1. SI.
 1. NARODNI ODBOR OPĆINE MUČNA REKA – Mučna Reka (1952-1955); 1952-1955: knj. 9, kut. 5; 0,56. SI.
 1. NARODNI ODBOR OPĆINE NOVIGRAD PODRAVSKI – Novigrad Podrvski (1952-1962); 1952-1962: knj. 61, kut. 108; 12,37. SI.
 1. NARODNI ODBOR OPĆINE PETERANEC – Peteranec (1952-1955); 1952-1955: knj. 9; 0,6. AP.
 1. NARODNI ODBOR OPĆINE RASINJA – Rasinja (1952-1957); 1952-1957: knj. 5, kut. 14; 1,5. SI.
 1. NARODNI ODBOR OPĆINE SOKOLOVAC – Sokolovac (1952-1962); 1952-1962: knj. 94, kut. 51; 6,16. SI.
 1. NARODNI ODBOR OPĆINE VELIKI POGANEC – Veliki Poganec (1952-1955); 1952-1955: knj. 5, kut. 2,4; 0,315. SI.

A.5.7. Općinska uprava (1945-1990)

MJESNI NARODNI ODBORI
 1. MJESNI NARODNI ODBOR HLEBINE – Hlebine (1945-1952); 1946-1952: knj. 4, kut. 1; 0,35. AP.
 1. MJESNI NARODNI ODBOR HUDOVLJANI – Hudovljani (1945-1952); 1947-1952: knj. 2, svež. 6; 0,5. AP.
 1. MJESNI NARODNI ODBOR GLOGOVAC – Glogovac (1945-1952); 1946-1952: knj. 4, kut. 1; 0,35. AP.
 1. MJESNI NARODNI ODBOR GOLA – Gola (1945-1952); 1945-1952: knj. 6, svež. 6; 0,5. AP.
 1. MJESNI NARODNI ODBOR GOTALOVO – Gotalovo (1945-1952); 1945-1952: knj. 3, kut. 2; 0,3. AP.
 1. MJESNI NARODNI ODBOR JAGNJEDOVAC – Jagnjedovac (1945-1952); 1949-1952: kut. 1; 0,1. AP.
 1. MJESNI NARODNI ODBOR KOPRIVNIČKI BREGI – Koprivnički Bregi (1945-1952); 1945-1952. [1953-1955]: knj. 20, svež. 8; 0,7. AP.
 1. MJESNI NARODNI ODBOR KOPRIVNIČKI IVANEC – Koprivnički Ivanec (1945-1952); 1946-1952: knj. 5, kut. 1; 0,4. AP.
 1. MJESNI NARODNI ODBOR KUNOVEC – Kunovec (1945-1952); 1950-1951: knj. 1, svež. 2; 0,1. AP.
 1. MJESNI NARODNI ODBOR KUZMINEC – Kuzminec (1945-1952); 1947-1952: knj. 4, kut. 1, svež. 3; 0,7. AP.
 1. MJESNI NARODNI ODBOR MALA MUČNA – Mala Mučna (1945-1952); 1948-1952: knj. 3, svež. 1; 0,1. AP.
 1. MJESNI NARODNI ODBOR NOVIGRAD PODRAVSKI – Novigrad Podravski (1945-1952); 1947-1952: knj. 5, svež. 4, svež. 10; 1. PrP.
 1. MJESNI NARODNI ODBOR PETERANEC – Peteranec (1945-1952); 1946/1949-1952: knj. 7; 0,4. AP.
 1. MJESNI NARODNI ODBOR PLAVŠINEC – Plavšinec (1945-1952); 1946-1952: knj. 6, svež. 5; 0,5. AP.
 1. MJESNI NARODNI ODBOR RASINJA – Rasinja (1945-1952); 1945-1952: knj. 2, svež. 7; 0,3. SI.
 1. MJESNI NARODNI ODBOR RIJEKA – Rijeka (1945-1952); 1945-1952: knj. 5, kut. 1; 0,15. SI.
 1. MJESNI NARODNI ODBOR SIGETEC – Sigetec (1945-1952); 1948-1952: knj. 4; 0,3. AP.
 1. MJESNI NARODNI ODBOR SOKOLOVAC – Sokolovac (1945-1952); 1945-1952: knj. 19, kut. 3,5; 0,7. SI.
 1. MJESNI NARODNI ODBOR SUBOTICA– Subotica (1945-1952); 1945-1952: knj. 3, kut. 5; 0,65. SI.
 1. MJESNI NARODNI ODBOR VELIKA MUČNA – Velika Mučna (1945-1952); 1950-1952: knj. 4, kut. 2; 0,23. SI.
 1. MJESNI NARODNI ODBOR VELIKI POGANEC – Veliki Poganec (1945-1952); 1947/1949: knj. 15, svež. 2; 0,5. AP.
 1. MJESNI NARODNI ODBOR ŽDALA – Ždala (1945-1952); 1946-1952: knj. 4, kut. 3; 0,4. AP.

A.6. UPRAVA I JAVNE SLUŽBE OD 1990.

A.6.3. Županijska, oblasna i okružna uprava od 1990.

 1. URED DRŽAVNE UPRAVE KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE – Koprivnica (2001-2019); 2001-2007: reg. 470, fasc. 560, knj. 37, svež. 517; 158. AnP.
 1. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA. URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, STAMBENO-KOMUNALNE POSLOVE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA – Koprivnica (1993-2001); 1993-2001: reg. 244, fasc. 186, knj. 19, svež. 408; 108. AnP.