Veličina slova
A- A+
Visoki kontrast
Dyslexic font

Pristup informacijama

Uvod

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj: 25/13 i 85/15).

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti. Zakon obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

„Informacija“ je svaki podatak  nastao u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili bilo kojeg drugog oblika, koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe.

“Ponovna uporaba informacija” znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru propisanog djelokruga ili javnog posla. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu.

Upiti stranaka o podacima sadržanim u arhivskom gradivu koje se čuva u Državnom arhivu u Varaždinu ne podliježu odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama jer su uređeni Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima (NN br. 105/97, 64/00, 65/09, 125/11 i 46/17) te Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN br. 67/99).

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za paravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija podnosi se Ani Tuk, službenici za informiranje Državnog arhiva u Varaždinu pisanim putem na adresu Državni arhiv u Varaždinu, Koprivnička 51, 42000 Varaždin ili putem elektroničke pošte na adresu ana@dav.hr.

Zahtjev treba sadržavati:

– naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,

– podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije (opis informacije),

– ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Državni arhiv u Varaždinu odlučit će o zahtjevu (pružiti informaciju ili ograničiti pristup u cijelosti ili djelomično donošenjem rješenja) u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva Državni arhiv u Varaždinu pozvat će podnositelja zahtjeva da ga ispravi u roku od pet dana od dana zaprimanja poziva za ispravak. Ako podnositelj ne ispravi zahtjev na odgovarajući način, a na temelju dostavljenog se ne može sa sigurnošću utvrditi o kojoj se traženoj informaciji radi, Državni arhiv u Varaždinu odbacit će zahtjev rješenjem.

Naknada materijalnih troškova

Državni arhiv u Varaždinu ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN br. 12/14). Na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe.

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html

Godišnja izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama