Veličina slova
A- A+
Visoki kontrast
Dyslexic font

Odluka o izboru kandidata

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA
DRŽAVNI ARHIV U VARAŽDINU
Koprivnička 51, 42000 VARAŽDIN

KLASA:112-02/23-01/4
URBROJ:2186-75-02-23-10

Varaždin, 28. prosinca 2023.

Temeljem članka 10. Statuta Državnog arhiva u Varaždinu, te nakon provedenog Javnog natječaja: KLASA:112-02/23-01/4; URBROJ:2186-75-02-23-1; objavljenog na stranicama Zavoda za zapošljavanje, Ministarstva kulture i medija, te Državnog arhiva u Varaždinu, od 4. prosinca 2023.godine, ravnatelj Državnog arhiva u Varaždinu donosi:

O D L U K U
o izboru kandidata

I.

Temeljem provedenog Javnog natječaja: KLASA:112-02/23-01/4; URBROJ:2186-75-02-23-1; objavljenog na stranicama Zavoda za zapošljavanje, Ministarstva kulture i medija, te Državnog arhiva u Varaždinu, od 4. prosinca 2023.godine, za radno mjesto Arhivski/arhivska tehničar/tehničarka – na određeno vrijeme, u Državnom arhivu u Varaždinu, izabran je kandidat:

  • Vanessa Bahat, Trg Pavla Štoosa 7, Varaždin, OIB:42352163527

II.
Kandidat se prima na radno mjesto Arhivski/arhivska tehničar/tehničarka – na određeno vrijeme, puno radno vrijeme, u Državnom arhivu u Varaždinu uz ugovaranje probnog rada u trajanju od 2 mjeseca.

III.
Ova odluka bit će objavljena na mrežnoj stranici Državnog arhiva u Varaždinu, kao obavijest o rezultatima natječaja.

IV.
Imenovani kandidat iz točke I. ove Odluke dužan je javiti se u Državni arhiv u Varaždinu, radi dogovora o početku rada i sklapanja ugovora o radu.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


O b r a z l o ž e nj e


Javni natječaj za radno mjesto Arhivski/arhivska tehničar/tehničarka – na određeno vrijeme, u Državnom arhivu u Varaždinu uz probni rok od 2 mjeseca, objavljen je 4. prosinca 2023. godine, na mrežnim stranicama Državnog arhiva u Varaždinu, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Ministarstva kulture i medija. Zainteresirani kandidati bili su pozvani javiti se na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta u roku od 4. prosinca – 12. prosinca 2023. godine. Na natječaj se u roku prijavilo ukupno 6 kandidata . Od 6 pristiglih Prijava, 3 Prijave su bile s Visokom stručnom spremom.

Nakon što je Povjerenstvo za izbor kandidata pregledalo sve pristigle Prijave, predložilo je Ravnatelju, da se na radno mjesto: Arhivski/arhivska tehničar/tehničarka – na određeno vrijeme, u Državnom arhivu u Varaždinu uz probni rok od 2 mjeseca, primi kandidat Vanessa Bahat. Ravnatelj je odlučio da Vanessa Bahat, svojim obrazovanjem, iskustvom i radom u arhivu, zadovoljava uvjete za zapošljavanje na radno mjesto: Arhivski/arhivska tehničar/tehničarka – na određeno vrijeme, u Državnom arhivu u Varaždinu uz probni rok od 2 mjeseca.


Uputa o pravnom lijeku:
Sukladno Zakonu o radu protiv ove Odluke ne postoji mogućnost žalbe.

Početak rada zaposlenice je 2. siječnja 2024.

  1. Izabrani kandidat iz točke I. Odluke,
  2. Pisarnici, ovdje,

Ravnatelj
Damir Hrelja, prof.