Veličina slova
A- A+
Visoki kontrast
Dyslexic font

Odluka o izboru djelatnika na radno mjesto arhivski tehničar/ka – pripravnik/ica

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE
DRŽAVNI ARHIV U VARAŽDINU
Koprivnička 51, 42000 VARAŽDIN
KLASA:112-02/22-01/1
URBROJ:2186-75-02-22-33
Varaždin, 24. studenog 2022.

Predmet: Odluka o izboru djelatnika na radno mjesto arhivski
tehničar/ka – pripravnik/ica

Temeljem članka 10. Statuta Državnog arhiva u Varaždinu, te nakon provedenog Javnog natječaja: KLASA:112—02/22-01/1;URBROJ:2186-75-02-22-1; objavljenog na stranicama Zavoda za zapošljavanje i Državnog arhiva u Varaždinu, od 8. studenog 2022.godine, ravnatelj Državnog arhiva u Varaždinu donosi:

O D L U K U o izboru kandidata

Na radno mjesto arhivski tehničar/ka – pripravnik/ica izabran je kandidat

Vanessa Bahat, Trg Pavla Štoosa 7, Varaždin.

Početak rada zaposlenice je 1. prosinca 2022.

Ravnatelj
Damir Hrelja, prof.

Odluka o izboru pripravnika(PDF)