Veličina slova
A- A+
Visoki kontrast
Dyslexic font

Odluka o izboru djelatnika na radno mjesto arhivski tehničar/ka na određeno – ASC Koprivnica

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO KULTURE

DRŽAVNI ARHIV U VARAŽDINU

Koprivnička 51, 42000 VARAŽDIN

KLASA:112-03/22-01/1

URBROJ:2186-75-02-22-9

Varaždin, 15. prosinca 2022. 

Predmet:    Odluka o izboru djelatnika na radno mjesto arhivski  

                   tehničar/ka na određeno – ASC Koprivnica

Temeljem članka 10.  Statuta Državnog arhiva u  Varaždinu, te nakon provedenog  Javnog natječaja: KLASA:112-03/22-01/1;URBROJ:2186-75-02-22-1; objavljenog na stranicama. Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske,  Zavoda za zapošljavanje te  Državnog arhiva u Varaždinu, od 1. prosinca 2022.godine, ravnatelj  Državnog arhiva u Varaždinu  donosi:

O    D    L    U    K    U

o izboru kandidata

Na radno mjesto arhivski tehničar/ka – na određeno u Državnom arhivu u Varaždinu – ASC Koprivnica –   izabran  je kandidat  

–  Valentina Matijašić, Podravska 40, Torčec, 48322 Drnje

Ravnatelj

Damir Hrelja, prof.

Odluka o izboru djelatnika na radno mjesto arhivski tehničar/ka na određeno – ASC Koprivnica (PDF)