Veličina slova
A- A+
Visoki kontrast
Dyslexic font

Natječaj za arhivskog tehničara i administrativnog referenta

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

DRŽAVNI ARHIV U VARAŽDINU

42 000 Varaždin, Koprivnička 51

KLASA:112-03/23-01/2

UR.BROJ: 2186-75-01-23-1

Varaždin, 26. svibnja 2023.

Temeljem izdane suglasnosti za zapošljavanje Ministarstva kulture i medija (KLASA: 112-01/23-01/0136; URBROJ: 532-02-01/1-23-02 od 6. travnja 2023. godine) i  članka 10. Statuta Državnog arhiva u Varaždinu (dalje: Arhiv) i odredbama Pravilnika o radu, unutarnjem redu, radnim mjestima i načinu rada  Arhiva ravnatelj Državnoga arhiva u Varaždinu  raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. arhivski/ka tehničar/ka, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

Uvjeti:

 • srednje obrazovanje društvenog smjera;
 • položen stručni ispit, tj. stečeno stručno zvanje „arhivski/a tehničar/ka“ili pripravnik s obvezom polaganja stručnog ispita;
 • temeljna informatička osposobljenost i vještine,
 • znanje jednoga stranog jezika,
 • probni rad 2  mjeseca

2. Administrativni referent, 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

Uvjeti:

 • SSS upravnog ili općeg smjera
 • temeljna informatička osposobljenost i vještine
 • znanje jednoga stranog jezika,
 • probni rad  2 mjeseca

Kandidatima prijavljenim na javni natječaj smatrat će se samo osobe koje podnesu pravovremenu i urednu prijavu te ispunjavaju sve formalne uvjete iz javnog natječaja.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Uz pisanu prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokaze u izvorniku ili preslici, kojima kandidati dokazuju da ispunjavaju formalne uvjete natječaja:

 • životopis,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba),
 • dokaz o državljanstvu,
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci,
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za arhivskog tehničara–za radno  mjesto pod br. 1.
 • elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije (ne stariji od 30 dana)

Na javnom natječaju ravnopravno mogu sudjelovati osobe obaju spolova.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati koji ispunjavaju propisane uvjete iz natječaja i čije su prijave potpune i pravovremene, biti će obavješteni o terminu intervjua.

Za kandidata koji se ne odazove na intervju, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te se u tom smislu više neće smatrati kandidatom.

Rok za podnošenje prijava je  10  (deset) dana od objave javnog natječaja.

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Državni arhiv u Varaždinu, Koprivnička 51, 42000 Varaždin, s naznakom: ˝Za natječaj na radno mjesto“

Nepotpune i nepravovremene prijave na javni natječaj neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja svi će kandidati biti obaviješteni na isti način i u istome roku. Priložena se natječajna dokumentacija ne vraća.