Veličina slova
A- A+
Visoki kontrast
Dyslexic font

Javni natječaj za prijem zaposlenika (M/Ž) na neodređeno vrijeme 1 Dostavljač/ica – spremač/ica – 1 izvršitelj/ica na neodređeno

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA
DRŽAVNI ARHIV U VARAŽDINU
42 000 Varaždin, Koprivnička 51
KLASA:112-03/23-01/3
UR.BROJ: 2186-75-01-23-1
Varaždin, 4. kolovoza 2023.


Temeljem izdane suglasnosti za zapošljavanje Ministarstva kulture i medija (KLASA: 112-01/23-
01/0181; URBROJ: 532-02-01/1-23-02 od 25. srpnja 2023. godine) i članka 10. Statuta Državnog
arhiva u Varaždinu (dalje: Arhiv) i odredbama Pravilnika o radu, unutarnjem redu, radnim mjestima i načinu rada Arhiva ravnatelj Državnoga arhiva u Varaždinu raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ za popunu upražnjenih radnih mjesta
za prijem zaposlenika (M/Ž) na neodređeno vrijeme

1. Dostavljač/ica – spremač/ica – 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme
Uvjeti:
– Niža stručna sprema ili osnovna škola
– probni rad 1 mjesec
U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti:
-podatke za kontakt: ime i prezime, adresa, telefonski broj, adresa e-pošte
Uz pisanu prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokaze u preslici, kojima kandidati
(m/ž) dokazuju da ispunjavaju formalne uvjete natječaja:
-životopis
-osobna iskaznica ili uvjerenje o državljanstvu
-dokaz o završenoj osnovnoj školi
-uvjerenje da se protiv osobe koja se natječe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6
mjeseci)
-elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične
evidencije


Na javnom natječaju ravnopravno mogu sudjelovati osobe obaju spolova.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u
prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu
te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o
hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na
natječaj dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze
navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-
843/843

Kandidati koji ispunjavaju propisane uvjete iz natječaja i čije su prijave potpune i pravovremene,
biti će obavješteni o terminu intervjua.

Za kandidata koji se ne odazove na intervju, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj te
se u tom smislu više neće smatrati kandidatom.

Rok za podnošenje prijava je od 4. kolovoza do 14. kolovoza 2023.
Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu: Državni arhiv
u Varaždinu, Koprivnička 51, 42000 Varaždin, s naznakom: ˝Za natječaj na radno mjesto“

Nepotpune i nepravovremene prijave na javni natječaj neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja svi će kandidati biti obaviješteni na isti način i u istome roku. Priložena
se natječajna dokumentacija ne vraća.

Ravnatelj:
Damir Hrelja, prof.