Veličina slova
A- A+
Visoki kontrast
Dyslexic font

Javni natječaj za prijem zaposlenika-arhivski tehničar/tehničarka na određeno vrijeme-Koprivnica

Na temelju članka 10. Statuta Državnog arhiva u Varaždinu, a u skladu s odredbama Odluke o zabrani zapošljavanja službenika i namještenika u državnim i javnim službama („Narodne novine“, broj 35/22), Državni arhiv u Varaždinu objavljuje
 

JAVNI NATJEČAJ
 
za popunu radnog mjesta:

  
1. Arhivski/arhivska tehničar/tehničarka, 1 izvršitelj/izvršiteljica u Arhivskom sabirnom centru Koprivnica na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (zamjena privremeno odsutne zaposlenice)

Uvjeti:

  • završeno srednje obrazovanje (SSS), društveno ili ekonomsko usmjerenje
  • položen stručni ispit za zvanje arhivskog tehničara na način propisan Pravilnikom o stručnim arhivskim zvanjima i drugim zvanjima u arhivskoj struci te uvjetima i načinu njihova stjecanja, odnosno bez položenoga stručnog ispita uz obvezu polaganja stručnog ispita najkasnije u roku od 2 godine, računajući od dana zasnivanja radnog odnosa
  • temeljna informatička osposobljenost i vještine,
  • probni rad 2 mjeseca.

 
Kandidatima prijavljenim na javni natječaj smatrat će se samo osobe koje podnesu pravovremenu i potpunu prijavu te ispunjavaju sve formalne uvjete iz javnog natječaja.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Uz pisanu prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokaze u izvorniku ili preslici, kojima kandidati dokazuju da ispunjavaju formalne uvjete natječaja:

  • životopis,
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
  • osobna iskaznica ili uvjerenje o državljanstvu,
  • elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije (ne stariji od 30 dana),
  • uvjerenje da se protiv osobe koja se natječe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
  • uvjerenje o položenom stručnom ispitu, ako je stručni ispit položen.

Na javnom natječaju ravnopravno mogu sudjelovati osobe obaju spolova.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19, 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//
POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) u prijavi na natječaj dužni su pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj. Osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete navedene u natječaju ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave javnog poziva na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje , stranicama Ministarstva kulture i medija RH, te na stranicama   Državnog arhiva u Varaždinu. Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta javnog poziva dostavljaju se e-mailom na adresu elektroničke pošte: dav@dav.hr, poštom ili osobno na adresu: Državni arhiv u Varaždinu, Koprivnička 51, 42000 Varaždin s naznakom: „Javni poziv za prijem na radno mjesto – arhivski tehničar/tehničarka u ASC Koprivnica“, radnim danom od 8 do 14 sati. O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju privolu Državnom arhivu u Varaždinu da kao voditelj obrade osobnih podataka smije obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
Nepotpune i nepravovremene prijave na javni natječaj neće se razmatrati. O rezultatima odabira kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Državni arhiv u Varaždinu