Veličina slova
A- A+
Visoki kontrast
Dyslexic font

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Državnog arhiva u Varaždinu

Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), članka 41. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN br. 61/18, 98/19, 114/22) i članka 18. Statuta Državnog arhiva u Varaždinu, (KLASA: 003-05/18-02/1; URBROJ: 2186-75-01-18-3), od 12.  prosinca 2018., Ravnatelj Državnog arhiva u Varaždinu  raspisuje
 

JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Državnog arhiva u Varaždinu
 

 
Uvjeti:
– završen sveučilišni diplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij,
– prijedlog programa rada Državnog arhiva u Varaždinu,
– najmanje tri godine rada u arhivu ili najmanje pet godina rada u području kulture, znanosti i obrazovanja,
– položen stručni ispit iz arhivske struke,
– isticanje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima.
 
Uz prijavu kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:
– životopis,
– dokaz o završenom studiju odnosno stručnoj spremi,
– prijedlog programa rada Državnog arhiva u Varaždinu,
– uvjerenje o položenome stručnom ispitu iz arhivske struke,
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice ili domovnice),
– dokaz o radnom iskustvu u arhivskoj struci ili radu u području kulture, znanosti i obrazovanja (potvrde ili preslike ugovora o radu i elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od 30 dana),
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci.
 
Za dokaze o ispunjavanju natječajnih  uvjeta koje kandidati/kandidatkinje mogu dostaviti u obliku neovjerenih preslika poslodavac može naknadno tražiti predočenje izvornika na uvid.
 
Ako kandidat bude izabran za ravnatelja, obvezan je potpisati izjavu da ne postoje okolnosti iz čl. 39. Zakona o ustanovama.
 
Na temelju čl. 41. st. 3. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima za ravnatelja/ravnateljicu Državnog arhiva u Varaždinu može se imenovati osoba koja nije položila stručni ispit iz arhivske struke ako se na temelju dosadašnjeg rada može očekivati da će s uspjehom voditi arhiv i uz obvezu polaganja stručnog ispita u roku od osamnaest mjeseci od dana imenovanja.
 
Na javni natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.
 
Kandidat/kandidatkinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje pod jednakim uvjetima.
 
Kandidat/kandidatkinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona. Popis dokaza na temelju kojih se ostvaruje prednost dostupan je na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja – poveznica: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 

 
Kandidat/kandidatkinja koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN, br. 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 49. navedenog Zakona. Popis dokaza na temelju kojih se ostvaruje prednost dostupan je na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja – poveznica: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 
 
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju te koja je vlastoručno potpisana.
 
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 
Ravnatelja/ravnateljicu imenuje ministrica kulture i medija Republike Hrvatske na četiri godine.
 
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.
 
Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja dostavljaju se Državnom arhivu u Varaždinu na adresu: Državni arhiv u Varaždinu, Koprivnička 51, 42000 Varaždin, s naznakom: »Javni natječaj za ravnatelja/ravnateljicu«.
 
O rezultatima javnog natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni u zakonskom roku.
 

Državni arhiv u Varaždinu

Ravnatelj:

Damir Hrelja