Veličina slova
A- A+
Visoki kontrast
Dyslexic font

Fondovi i zbirke - Državni arhiv u Varaždinu

A. UPRAVA I JAVNE SLUŽBE

A.1. Uprava i javne službe do 1848.

A.1.1 .Kraljevina Hrvatska, Slavonija i Dalmacija do 1848.

A.1.1.5. Gradska uprava

POGLAVARSTVA SLOBODNIH I KRALJEVSKIH GRADOVA

[0001] POGLAVARSTVO SLOBODNOG I KRALJEVSKOG GRADA KOPRIVNICE (Magistratus liberae et regiae civitatis Caproncensis) – Koprivnica (1356-1850); [1338-1355]1356-1850: knj. 63, kut. 271; 33,20. PrP. Sjednički zapisnici (Prothocolla sessionum magistratualium) 1698-1707, 1757-1802, 1848-1850; Sudski zapisnici (Prothocolla iudicatus) 1640/1676-1746; Knjige očitovanja (Libri fassionum, intabulationum) 1752-1833; Statut grada 1753; Zapisnici blagajničkih doznaka (Prothocolla assignationum) 1784-1843; Računske knjige 1702-1798; Isprave i spisi 1338-1698; Redovni spisi 1627-1849; Kazala 1780-1847.

[0002] Poglavarstvo slobodnog i kraljevskog grada VARAŽDINA (Magistratus liberae et regiae civitatis Varasdiensis) – Varaždin (1209-1850); 1209-1850: knj. 1027, kom. 1676, kut. 863, svež. 20; 239,00. AP. R. KAT, AnP: Isprave i spisi (Diplomata et acta) 1209-1848; Zapisnici sjednica gradskog poglavarstva (Libri sessionum Magistratus civitatis) 1454-1850; Zapisnici očitovanja (Libri fassionum) 1674-1851; Sudski zapisnici i ostale sudbene knjige (Protocolla iudiciaria) 1788-1850; Gospodarski zapisnici (Prothocolla economica) 1773-1849; Opći spisi 1700-1849; Kazala 1770-1849; Statut grada 1750; Računi kmetskog suca i tržnog nadzorništva 1632-1748; Porezne knjige 1770-1850.

A.1.1.6. Općinska uprava

[0003] STAROGRADSKA VARAŽDINSKA OPĆINA (Communitas libertinorum Arcis Varasd, Obchina sztarogradzka Varazd) – Varaždin (16 st.-1861); 1750-1854: knj. 10, kut. 7, svež. 1; 0,80. KAZ: Instalacijski zapisnici 1787-1850; Sjednički zapisnici 1805-1851; Sudski zapisnici 1823-1850; Protocollum inprotocolleranih relatiih zverhu prodanih his y fundussev gradzkeh 1837-1842; Opći spisi 1750-1850; Kazalo 1759-1841; Urbar 1774-1784; Računski i porezni spisi 1792-1849 i dr.

[0004] POGLAVARSTVO SLOBODNOGA I KRALJEVSKOG POVLAŠTENOGA TRGOVIŠTA KRAPINA (Magistratus liberi et regio – privillegiati oppidi Krapina) – Krapina (1347-1850); 1347-1850[1851]: knj. 23, kut. 8; 2,50. R. AP. Isprave i spisi 1347-1848; Zapisnici 1697-1843; Sudski zapisnici 1763-1844; Zapisnici očitovanja (Libri fassionum) 1796-1846; Zapisnici upravno-gospodarski 1810-1848; Urbar  1774-1787.

A.2. Uprava i javne službe od 1848. do 1918.

A.2.2. Kraljevina Hrvatska, Slavonija i Dalmacija i Hrvatsko primorje 1848 – 1918.

A.2.2.4. Kotarska uprava

[0006] PODŽUPANIJA VARAŽDIN − Varaždin  (1851-1854); 1851-1854: knj. 9, kut. 51, svež. 4; 6,00. PrP. Opći spisi 1851-1854; Kazala općih spisa 1851-1854; Glavni zapisnici općih spisa 1851-1854 i dr.

[0011] KOTARSKA OBLAST VARAŽDIN − Varaždin (1854-1918); [1839-1854]1854-1875.1886-1918[1919-1941]: knj. 150, kut. 25,  svež. 74; 14,50; PrP. Predsjednički spisi 1894-1916; Kazneno prekršajni spisi 1889-1928; Kazala kaznenih spisa 1889-1918; Spisi porodičnih zadruga 1839-1941; Spiskovi obrtnika za kotareve Ivanec, Ludbreg, Varaždin, Zlatar.

[0877] KOTARSKA OBLAST IVANEC − Ivanec (1854-1918); 1854-1875: knj. 6, kut. 23; 4,00. PrP.

[0878] KOTARSKI URED VINICA − Vinica (1854-1875); 1854-1875: knj. 4, kut. 8, svež. 1; 1,20. PrP.

A.2.2.5. Gradska uprava

[0014] GRADSKO POGLAVARSTVO KOPRIVNICA − Koprivnica (1850-1918); 1850-1918: knj. 252, kom. 8, kut. 858; 107,45. PrP. Sjednički zapisnici 1850-1917; Strogo povjerljivi i povjerljivi spisi 1890-1915; Opće upravni spisi 1850-1918; Kazala 1852-1918; Zapisnici sajamske komisije i povjerenstva 1854-1885; Upisnici obrtnika i šegrta 1868-1913; Popisi žiteljstva 1869; Zapisnik o primanju u državljanstvo 1888-1900; Upisnici izdanih domovnica 1911-1922; Proračuni grada 1903-1905; Glavne knjige zaklada 1901-1920; Glavne knjige i dnevnici gradske blagajne 1886, 1900-1917; Električna rasvjeta 1896-1899.

[0016] GRADSKO POGLAVARSTVO VARAŽDIN − Varaždin (1850-1918); 1850-1918: knj. 372, kut. 1859, svež. 837; 318,00. AP. R. KAZ: Zapisnici sjednica poglavarstva, zastupstva i pojedinih odbora 1850-1918; Upravni odbor 1896-1918; Zapisnici sjednica gospodarskog odbora 1850-1882; Kazala općinskih i poglavarstvenih zaključaka 1861-1885; Povjerljivi ili predsjednički spisi 1851-1918; Redovni ili “politički spisi” 1850-1918; Kazala k urudžbenim zapisnicima “političkih spisa” 1851-1918; Kazala (Elenhi) 1850-1857; Sjednički spisi 1850-1855, 1861-1881; Naredbe, zakoni i okružnice (Normalie) 1856-1914; Statuti [1749, 1830] 1868-1917; Izborni spisi 1883-1914; Redarstvena referada: popisi i očevidnost gradskoga pučanstva, redarstveni spisi 1869-1918; Kazneni spisi 1858-1893; Građevni odjel ili odsjek 1850-1918; Gradski inžinirski ured 1877-1914; Gradski fizikat 1900-1918; Gradsko računovodstvo 1871-1917; Gradska blagajna i porezni ured 1853-1918; Rat (ratne penzije, potpore i drugi spisi) 1914-1918.

[0033] GRADSKI ŠKOLSKI ODBOR U VARAŽDINU − Varaždin;1875/1943.: knj. 31, kut. 9, om. 1; 1,00. AP.

A.2.2.6. Općinska uprava

[0015] POGLAVARSTVO POVELJNOG TRGOVIŠTA KRAPINA − Krapina (1848-1918); [1825/1847]1850-1918[1918/1943]: knj. 70, kut. 2, svež. 29; 4,10. PrP. Zapisnici općinskog zastupstva i općinskih odbora 1899-1918; Zapisnici odbora (liječilišnog, gospodarskog i dr.) 1903-1920; Upravno – politički i prezidijalni spisi 1886-1918; Kazala 1892-1918; Popisi stanovništva Krapine 1884; Imenici začasnih građana i zavičajnika 1825-1943; Čestičnik 1901; Glavne knjige k blagajničkom dnevniku 1911-1918; Služinske i poslovne knjige 1913, 1916-1918; Spisi o školstvu 1905-1919; Spisi o elektrifikaciji 1906-1918; Gajev dom 1909-1915; Spisi o ratnim zarobljenicima 1915-1917.

[0018] UPRAVNA OPĆINA VINICA – Vinica (1886-1918); 1890-1918: knj. 5, sv. 14, kut. 0,5; 0,35. AP.

A.3. Uprava i javne službe od 1918. do 1941.

A.3.1. Hrvatske zemlje u okviru Kraljevine Jugoslavije 1918-1941.

A.3.1.3. Oblasna i okružna uprava

[0093] OKRUŽNO NAČELSTVO U VARAŽDINU − Varaždin (1924-1927); 1924-1927: knj. 9, kut. 50; 5,50. AP.

A.3.1.4. Kotarska uprava

[0647] KOTARSKA OBLAST (Sresko načelstvo) VARAŽDIN − Varaždin (1918-1941); 1918-1941: knj. 241, kut. 131, svež. 1; 26,70. SI: Opći spisi 1918-1941; Kazala općih spisa 1919-1938; Sreski poglavar u Varaždinu 1925; Upravna referada: spisi 1935-1939; Kaznena referada: spisi 1930-1940; Registri 1921-1941; Šumarska referada: spisi 1927-1935; Poljoprivredna referada: spisi 1931-1939; Prosvjetna referada 1926-1938; Školski nadzornik: kazala 1930-1938; Tehnički izvjestitelj 1924-1941; Veterinarska referada: spisi 1937-1938; Očevidnici bolno-opskrbnih troškova 1921-1926; Blagajnički spisi 1935-1940 i dr.

A.3.1.5. Gradska uprava

[0054] GRADSKO POGLAVARSTVO VARAŽDIN. GRAĐEVNI URED – Varaždin; 1850-1941: knj. 4, kut. 22; 2,20. AP

[0648] GRADSKO POGLAVARSTVO KOPRIVNICA – Koprivnica (1918-1941); [1860./1917.] 1918-1941. [1942.-1944.]: knj.102, kut. 225; svežnj. 94; 35,00. AP.

[0649] GRADSKO POGLAVARSTVO VARAŽDIN – Varaždin (1918-1941); [1850/1918]1918-1941[1941-1946]: knj. 294, kut. 570, svež. 211; 106,00. AP: Zapisnici skupština Gradskog zastupstva 1919/1941; Zapisnici sjednica odbora Gradskog zastupstva 1919/1941; Odluke povjerenika grada Varaždina 1939-1940; Povjerljivi spisi 1918-1941; Redovni spisi 1918-1941; Urudžbeni zapisnici i kazala redovnih spisa 1918-1941; Prijave i odjave boravišta 1918/1941; Stanarinski ured 1932/1940; Gradska vrtlarija 1918-1939; Gradsko računovodstvo 1918-1941; Uprava gradskih daća 1924-1940; Gradska blagajna i porezni ured 1918-1941; Gradski fizikat 1919/1928; Savez gradova 1927/1941 i dr.

A.3.1.6. Općinska uprava

TRGOVIŠTA

[0884] POGLAVARSTVO TRGA KRAPINA – Krapina (1918-1941); 1918-1941: knj. 196, kut. 7, svež. 136; 13,20. PrP: Zapisnici sjednica općinskog zastupstva 1918-1941; Zapisnici sjednica raznih odbora: građevinsko – gospodarskog 1918-1928, aprovizacionog 1918-1920, grobljanskog 1923-1940, poljoprivrednog 1931-1941, za električnu rasvjetu 1924 i dr.; Kazala uz sjedničke zapisnike 1918-1927; Praesidialni spisi 1926-1933; Tajni spisi 1935; Opći spisi 1918-1941; Kazala k urudžbenim zapisnicima općih spisa 1920-1933; Normalije 1918-1934; Kazneni spisi i knjige 1918-1941; Knjige zavičajnika 1918-1941; Knjige nezavičajnika i stranaca 1918-1929; Zaklade 1918-1941; Blagajničke knjige i spisi 1918-1941; Porezne knjige i spisi 1918-1938; Spisi o izgradnji i razvoju Krapine 1918-1941; Spisi o poljoprivredi 1918-1941 i dr.

OPĆINSKA POGLAVARSTVA

[0017] POGLAVARSTVO OPĆINE LEPOGLAVA – Lepoglava (1938-1941); 1938-1939: knj. 1; 0,02. AP.

[1116] POGLAVARSTVO OPĆINE VINICA – Vinica (1918-1941); 1920-1941: knj. 12, kut. 3; 0,40. PrP.

A.4. Uprava i javne službe od 1941. do 1945.

A.4.1. Narodnooslobodilački pokret 1941-1945.

A.4.1.3. Županijska, oblasna i okružna uprava NOP-a

[0019] OKRUŽNI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR VARAŽDIN – Varaždin (1943-1945); 1943-1945: knj. 4, kut. 1; 0,10. SI.

A.4.1.4. Kotarska uprava NOP-a

[0689] KOTARSKI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBORI VARAŽDINSKE OKOLICE (1943-1945); 1943-1944: kut. 0,5; 0,05. AP. Ivanec, 1944; Ludbreg, 1943-1944; Novi Marof, 1943-1944; Varaždinske Toplice 1943.

A.4.1.6. Općinska uprava NOP-a

[0800] OPĆINSKI I MJESNI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBORI S PODRUČJA VARAŽDINA I OKOLICE (1943-1945); 1943-1944: kut. 0,2; 0,02. AP. Čurilovec, 1943; Globočec, 1943; Ludbreg, 1943; Luka, 1944; Ljubeščica, 1943; Novi Marof, 1943.

A.4.2. Nezavisna država Hrvatska 1941-1945.

A.4.2.4. Kotarska uprava

[0023] KOTARSKA OBLAST VARAŽDIN – Varaždin (1941-1945); 1941-1945: knj. 9, kut. 2, svež. 8; 1,10. PrP. Prosvjetna referada 1941-1945; Kazalo kotarskog školskog izvjestitelja 1943-1944; Tehničko odjeljenje 1941-1942; Ured za kolonizaciju 1941, 1943-1944; Spisi i knjige agrarne reforme 1941, 1943-1945 i dr.

[0548] DRŽAVNI BAŽDARSKI URED VARAŽDIN – Varaždin (1875-1945); 1909-1945: knj. 27, svež. 46; 6,00. AP.

A.4.2.5. Gradska  uprava NDH

[0025] GRADSKO POGLAVARSTVO VARAŽDIN – Varaždin (1941-1945); [1911.1931-1941]1941-1945: knj. 43, kut. 117; 14,50. SI. AnP.

[0307] SIROTINJSKO POVJERENSTVO GRADA VARAŽDINA (Commissio pupillaris) – Varaždin (1852-1945); [1792-1852] 1852-1945: knj. 191, kut. 1, svež. 223; 20,60. PrP.

[0345] UPRAVA GRADSKOG GROBLJA VARAŽDIN – Varaždin (1860-1945); 1862-1945: knj. 9, kut. 2, svež. 1; 0,60. PrP.

A.4.2.6. Općinska uprava NDH

[0892] OPĆINSKO POGLAVARSTVO LEPOGLAVA – Lepoglava (1941-1945); [1936-1941]1941-1944: knj. 5; 0,40. AP.

A.5. Uprava i javne službe od 1945. do 1990.

A.5.3. Županijska, oblasna i okružna uprava

[0010] ZAJEDNICA OPĆINA VARAŽDINSKE REGIJE – Varaždin (1971-1974); 1971-1974: svež. 4; 0,40. PrP.

[0012] CENTAR REPUBLIČKIH ORGANA UPRAVE U VARAŽDINU – Varaždin (1986-1995); 1986-1995: knj. 14,svež. 136; 12,00. PrP.

[0049] OKRUŽNA KOMISIJA ZA UTVRĐIVANJE ZLOČINA OKUPATORA I NJIHOVIH POMAGAČA – Ludbreg (1945-1946); 1945-1946; knjiga 1, kut. 7,5; 0,80. AP, AnP serije Dosjei postupaka utvrđivanja ratnih zločina

[0651] OKRUŽNI NARODNI ODBOR VARAŽDIN – Varaždin (1945-1947); 1945-1947: knj. 47, kut. 197; 26,00. SI. Zapisnici sjednica 1945-1947; Povjerljivi spisi 1945-1947; Odjeli: Odjel rada, Prosvjetni odjel, Financijski odjel, Građevinski odjel, Zdravstveni odjel, Socijalni odjel, Odjel industrije i obrta, Odjel trgovine i obskrbe, Odjel narodnog gospodarstva i Odjel narodne imovine 1945-1947; Izborna komisija 1945; Okružna komisija za agrarnu reformu i kolonizaciju 1946-1947; Kazala 1945-1947 i dr.

[0652] OKRUŽNA UPRAVA NARODNIH DOBARA VARAŽDIN – Varaždin (1945-1946); 1945-1946: knj. 11, kut. 12; 1,60. SI. AnP.

[0825] OKRUŽNI INSPEKTORAT VARAŽDIN – Varaždin (1946-1948); 1946-1948: kut. 6; 0,60. AP.

[1050] ZAJEDNICA OPĆINA VARAŽDIN – Varaždin (1974-1986); [1971]1974-1986: knj. 100, kut. 6, svež. 1235, dosjea 127; 70,00. PrP.

A.5.4. Kotarska uprava

NARODNI ODBORI KOTARA

[0028] NARODNI ODBOR KOTARA IVANEC – Ivanec (1945-1955); 1945-1955: knj. 131, kut. 196; 23,50. SI. AnP.

[0032] NARODNI ODBOR KOTARA LUDBREG – Ludbreg (1945-1955); 1945-1955: knj. 75, kut. 96; 12,05. SI. AnP.

[0035] NARODNI ODBOR KOTARA VARAŽDIN – Varaždin (1945-1963); 1945-1963: knj. 179, kut. 571; 62,64. SI. AnP.

ZAVODI I UREDI

[0036] URED ZA STATISTIKU KOTARA IVANEC – Ivanec (?-1955); 1948-1955: knj. 1, svež. 13; 2,00. PrP.

[0037] KOTARSKI ZAVOD ZA SOCIJALNO OSIGURANJE VARAŽDIN – Varaždin (1952-1962); 1952-1958: knj. 13, svež. 103; 13,00. PrP.

[0039] BIRO ZA POSREDOVANJE RADA U VARAŽDINU – Varaždin (1952-1960); [1948-1952]1952-1961[1961]: knj. 1, svež. 22; 3,00. AP.

[0564] KONTROLA MJERA I DRAGOCJENIH METALA VARAŽDIN – Varaždin (1945-1965); [1934-1945]1945-1965[1965-1978]: knj. 29, kut. 4, svež. 17, sv. 4; 3,00. AP.

[0864] ZAVOD ZA ŠKOLSTVO KOTARA VARAŽDIN – Varaždin (1959 – ?); 1959-1964: kut. 4; 0,40. PrP.

SKUPŠTINE KOTAREVA

[0148] SKUPŠTINA KOTARA VARAŽDIN – Varaždin (1963-1967); 1963-1967: knj. 17, kut. 24, svež. 80; 5,50. AP. Registraturna pomagala 1964-1967; Rad skupštine kotara, njenih savjeta, komisija i drugih tijela 1963-1967; Opće – upravni poslovi 1963-1967; Rad i radni odnosi 1963-1967; Unutrašnji poslovi 1966; Poslovi privrede 1963-1967; Financijsko poslovanje 1963-1967; Zdravstvo 1963-1967; Prosvjeta, znanost i kultura 1963-1967; Poslovi pravosudne uprave 1963/1967; Narodna obrana 1963-1967.

SKUPŠTINE OPĆINA

[0043] SKUPŠTINA OPĆINE IVANEC – IVANEC (1963-1990); 1963-1990[1990-1993]: KNJ. 380, KUT. 8, SVEŽ. 1013; 137,00. PRP. ANP.

[0046] SKUPŠTINA OPĆINE NOVI MAROF – Novi Marof (1963-1990); 1963-1990: knj. 324, svež. 1141; 186,00. PrP.

[0047] SKUPŠTINA OPĆINE VARAŽDIN – Varaždin (1963-1990); 1963-1990[1990-1993]: knj. 1184, svež. 5434; 600,00. PrP.

[0933] SKUPŠTINA OPĆINE LUDBREG – Ludbreg (1963-1990); 1963-1972: knj. 33, svež. 92; 13,00. PrP.

[1099] OPĆINSKI SEKRETARIJAT ZA UNUTARNJE POSLOVE – STANICA JAVNE SIGURNOSTI VARAŽDIN − Varaždin (1945-1990); [1942-1945]1945-1990[1990-1996]: knj. 10, svež. 95; 9,50. PrP.

SAMOUPRAVNE INTERESNE ZAJEDNICE

[0566] ZAJEDNIČKA SKUPŠTINA ZA UPRAVLJANJE SREDSTVIMA SAMODOPRINOSA GRAĐANA OPĆINE VARAŽDIN − Varaždin (?-?); 1979-1984: knj. 2, svež. 12; 1,00. PrP.

[0576] SAMOUPRAVNA INTERESNA ZAJEDNICA KULTURE OPĆINE VARAŽDIN – Varaždin (1975 – 1983); [1971-1975]1975-1979: knj. 5, svež. 136; 10,00. PrP.

[0920] Samoupravna interesna zajednica USMJERENOG OBRAZOVANJA OPĆINE IVANEC – IVANEC (1967- 1991); [1966]1967-1991: KNJ. 5, KUT. 11, SVEŽ. 13; 2,50. AP.

UREDI ZA KATASTAR

[0038] URED ZA KATASTAR VARAŽDIN – Varaždin(1850-); 1850-1985: knj. 370, kut. 11, svež. 482 ; 50,00. PrP.

[0717] URED ZA KATASTAR IVANEC – Ivanec (?-?); 1946-1961: knj. 88, svež. 46; 18,00. PrP.

[0918] URED ZA KATASTAR NOVI MAROF – Novi Marof (?-?); 1955-1965: knj. 30, svež. 14; 4,00. PrP.

A.5.5. Gradska uprava

[0013] GRADSKA KOMISIJA ZA RATNU ŠTETU VARAŽDIN – VARAŽDIN (1945-1946); [1944]1945-1946[1946–1948]: KUT. 15; 1,50. AP.

[0040] UPRAVA STAMBENE ZAJEDNICE U VARAŽDINU (GRADSKA UPRAVA STAMBENIH ZGRADA) – Varaždin (1946-1959) [1945-1946]1947-1959[1962].: knj. 15, kut. 7, svež. 58; 4,50. AP

[0052] NARODNI ODBOR GRADA (Narodni odbor Gradske općine) VARAŽDIN − Varaždin (1945-1955); 1945-1955: knj. 120, kut. 646; 84,00. SI. Zapisnici sjednica Gradske skupštine 1946-1954; Zapisnici sjednica Izvršnog odbora 1945-1950; Kazalo zapisnika sjednica Izvršnog odbora 1948; Zapisnici sjednica Kotarskog vijeća i Vijeća proizvođaća 1952-1955; Strogo povjerljivi spisi 1945-1951; Povjerljivi spisi 1947-1955; Kazalo povjerljivih spisa 1948; Opći spisi 1945-1955; Kazala općih spisa 1945-1955; Izborni spisi 1945-1950; Birački spiskovi 1945-1952; Personalni odsjek 1945-1955; Povjereništvo / Savjet za prosvjetu i kultiru 1946-1950; Povjereništvo rada 1946-1952; Povjereništvo / Savjet za komunalne poslove 1945-1955; Povjereništvo / Savjet za narodno zdravlje i socijalnu politiku 1945 – 1955; Povjereništvo financija 1945-1955; Povjereništvo lokalnog saobraćaja 1946-1952; Povjereništvo industrije i obrta 1945-1951; Povjereništvo trgovine i opskrbe 1945-1952; Povjereništvo / Savjet za privredu 1947-1955; Komisija za utvrđivanje ratne dobiti 1945-1947; Planska komisija 1946-1951; Kontrolna komisija 1948-1950; Komisija za agrarnu reformu i kolonizaciju 1945-1947; Komisija za prekršaje 1945-1950; Disciplinski sud 1952-1953.

A.5.6. Općinska uprava

NARODNI ODBORI OPĆINA

[0053] NARODNI ODBOR OPĆINE BARTOLOVEC – Bartolovec (1952-1954); 1952-1954: knj. 8, kut. 7,2; 0,90. AP. AnP.

[0893] NARODNI ODBOR OPĆINE BEDNJA – Bednja (1952-1955); 1952-1955: knj. 8, kut. 6,5; 0,85. AP. AnP.

[0655] NARODNI ODBOR OPĆINE BREZNIČKI HUM – Breznički Hum (1952-1955); 1952-1955: knj. 11, kut. 6,8; 0,90. AP.

[0058] NARODNI ODBOR OPĆINE CESTICA – Cestica (1952-1955); 1952-1955: knj. 6, kut. 1; 0,26. SI. AnP.

[0068] NARODNI ODBOR OPĆINE IVANEC – Ivanec (1952-1963); [1948-1952]1952-1963: knj. 30, kut. 91; 11,00. AP.

[0069] NARODNI ODBOR OPĆINE JALŽABET – Jalžabet (1952-1957); 1952-1957[1957-1958]: knj. 19, kut. 11,9; 1,37. SI. AnP.

[0900] NARODNI ODBOR OPĆINE KLENOVNIK – Klenovnik (1952-1955); 1952-1955[1955-1957]: knj. 16, kut. 3; 0,40. AP. AnP

[0075] NARODNI ODBOR OPĆINE LEPOGLAVA – Lepoglava (1952-1962); 1952-1962: knj. 47, kut. 62,4; 7,00. SI. AnP.

[0931] NARODNI ODBOR OPĆINE LUDBREG – Ludbreg (1952-1963); 1952-1963: knj. 28, svež. 25; 5,50. PrP.

[0078] NARODNI ODBOR OPĆINE LJUBEŠČICA – Ljubeščica (1952-1955); 1952-1955: knj. 17, kut. 7,5; 0,90. AP.

[0902] NARODNI ODBOR OPĆINE MARUŠEVEC – Maruševec (1952-1955); 1952-1955: knj. 4; kut. 1,5.; 0,30. AP. AnP.

[0086] NARODNI ODBOR OPĆINE NOVI MAROF – Novi Marof (1952-1963); 1952-1963: knj. 119, svež. 400; 70,00. PrP. AnP.

[0665] NARODNI ODBOR OPĆINE PETRIJANEC – Petrijanec (1952-1955); 1952-1955: knj. 5; 0,10. SI. AnP

[0905] NARODNI ODBOR OPĆINE TRAKOŠĆAN – Trakošćan (1952-1955); 1952-1955[1955-1958]: knj. 10, kut. 4; 0,40. AP. AnP.

[0095] NARODNI ODBOR OPĆINE VARAŽDIN – Varaždin (1955-1963); 1955-1963: knj. 98, svež. 599; 67,00. PrP.

[0670] NARODNI ODBOR OPĆINE VARAŽDIN VANJSKI – Varaždin Vanjski (1952-1955); [1950-1952]1952-1954[1955- 1957]: knj. 81, kut. 21; 2,50. AP.

[0096] NARODNI ODBOR OPĆINE VARAŽDINSKE TOPLICE – Varaždinske Toplice (1952-1962); 1952-1962: knj. 59, kut. 60; 9,88. SI. AnP.

[0098] NARODNI ODBOR OPĆINE VIDOVEC – Vidovec (1952-1960); 1952-1959: knj. 40, kut. 31; 4,74. SI. AnP.

[0100] NARODNI ODBOR OPĆINE VINICA – Vinica (1952-1962); 1952-1962: knj. 73, svež. 576, kut. 2; 55,00. PrP.

[0671] NARODNI ODBOR OPĆINE VISOKO – Visoko (1952-1955); 1952-1955: knj. 4, kut. 6; 0,65. AP.

[0906] NARODNI ODBOR OPĆINE VIŠNJICA – Višnjica, Višnjica Donja (1952-1955); 1952-1955: knj. 5, kut. 3,2; 0,50. AP. AnP.

[0907] NARODNI ODBOR OPĆINE VOĆA – Voća (1952-1955); 1952-1955: knj. 3, kut. 6; 0,60. AP. AnP.

OPĆINSKE UPRAVNE USTANOVE

[0719] OPĆINSKI FOND ZA STAMBENU IZGRADNJU VARAŽDIN – Varaždin (1956-1965); 1959-1965: kut. 1, reg. 4; 0,50. AP.

A.5.7. Mjesna uprava

MJESNI NARODNI ODBORI

[0923] MJESNI NARODNI ODBOR BEDNJA – Bednja (1945-1952); 1945.1947-1952: knj. 3, kut. 1, svež. 5; 0,50. PrP.

[0111] MJESNI NARODNI ODBOR BISAG – Bisag (1945-1952); 1945-1952: knj. 17, kut. 3, svež. 2; 1,00. PrP.

[0113] MJESNI NARODNI ODBOR BREZNICA – Breznica (1945-1952); 1947-1952: knj. 5, svež. 3; 0,40. PrP.

[0114] MJESNI NARODNI ODBOR BREZNIČKI HUM – Breznički Hum (1945-1952); 1945-1952: knj. 13, kut. 3, svež. 15; 1,50. PrP.

[0925] MJESNI NARODNI ODBOR BREZOVA GORA – Brezova Gora (1945-1950); 1945-1950: knj. 7, kut. 1, svež. 5; 0,50. PrP.

[0555] MJESNI NARODNI ODBOR CVETLIN – Cvetlin (1945-1952); 1945-1952: knj. 11, kut. 2, svež. 2; 0,70. PrP.

[0116] MJESNI NARODNI ODBOR ČUKOVEC – Čukovec (1945-1952); [1939-1945]1945-1952: knj. 8, kut. 1, svež. 4; 0,50. PrP.

[0133] MJESNI NARODNI ODBOR HRASTOVSKO – Hrastovsko (1945-1946.1950-1952); 1950-1952: knj. 2, kut. 1, svež. 2; 0,30. PrP.

[0134] MJESNI NARODNI ODBOR HRŽENICA – Hrženica (1945-1950); 1946-1950.: kut. 2; 0,20. PrP.

[0685] MJESNI NARODNI ODBOR IVANEC – Ivanec (1945-1952); 1946-1952: knj. 12, kut. 4; 1,00. PrP.

[0138] MJESNI NARODNI ODBOR JALŠEVEC – Jalševec (1945-1952); 1945-1952: knj. 18, kut. 3; 0,30. PrP.

[0934] MJESNI NARODNI ODBOR JARKI – Jarki (1947-1952); 1948-1952: knj. 4; 0,10. PrP.

[0935] MJESNI NARODNI ODBOR JEROVEC – Jerovec (1945-1952); 1945-1952: knj. 5, kut. 2; 0,20. PrP.

[0558] MJESNI NARODNI ODBOR KAPELA – Kapela (1945-1950); 1946-1950: svež. 1; 0,20. PrP.

[0688] MJESNI NARODNI ODBOR KLJUČ – Ključ (1945-1950); 1946-1950[1950-1952]: knj. 5, svež. 1; 0,30. PrP.

[0691] MJESNI NARODNI ODBOR LEPOGLAVA – Lepoglava (1945-1952); 1945-1952: knj. 12, kut. 7, svež. 9; 1,60. PrP.

[0153] MJESNI NARODNI ODBOR LUDBREG – Ludbreg (1945-1952); [1944-1945]1945-1952: knj. 8, kut. 16, svež. 1; 1,70. PrP.

[0154] MJESNI NARODNI ODBOR LUDBREŠKE SESVETE – Ludbreške Sesvete (1945-1952); 1946-1952: knj. 2, kut. 3, svež. 2; 0,50. PrP.

[0155] MJESNI NARODNI ODBOR LUDBREŠKI VINOGRADI − Ludbreški Vinogradi (1945-1950); 1945-1950[1950-1951]: kut. 2; 0,20. PrP.

[0940] MJESNI NARODNI ODBOR LJUBEŠĆICA – Ljubešćica (1945-1952); 1948-1952[1952-1954]: knj. 4, kut. 1, svež. 1; 0,20. PrP.

[0694] MJESNI NARODNI ODBOR MAĐAREVO – Mađarevo (1945-1952); 1946.1948-1952: knj. 8, kut. 3; 0,40. PrP.

[0165] MJESNI NARODNI ODBOR MARUŠEVEC – Maruševec (1945-1952); 1948-1952: knj. 4, svež. 1; 0,20. PrP.

[0941] MJESNI NARODNI ODBOR NOVI MAROF – Novi Marof (1945-1952); [1940-1945]1945-1952: knj. 9; 0,50. PrP.

[0175] MJESNI NARODNI ODBOR PETRIJANEC – Petrijanec (1945-1952); 1952: knj. 1; 0,01. PrP.

[0944] MJESNI NARODNI ODBOR PLEŠ – Pleš (1945-1952); 1947-1952[1952-1954]: knj. 6, kut. 1, svež. 3; 0,40. PrP.

[0945] MJESNI NARODNI ODBOR PODEVČEVO – Podevčevo (1945-1950); 1945-1950[1950-1952]: knj. 6; 0,20. PrP.

[0946] MJESNI NARODNI ODBOR PODRUTE – Podrute (1945-1952); 1946-1952: knj. 5, svež. 1; 0,30. PrP.

[0177] MJESNI NARODNI ODBOR PODVOREC – Podvorec (1945-1952); 1945-1952: knj. 10, kut. 5, svež. 2; 1,00. PrP.

[0699] MJESNI NARODNI ODBOR PRESEČNO – Presečno (1945-1950); 1949-1950[1951-1952]: knj. 1; 0,02. PrP.

[0950] MJESNI NARODNI ODBOR REMETINEC − Remetinec (1945-1952); 1945-1952: knj. 11, kut. 1, svež. 1; 0,50. PrP.

[0951] MJESNI NARODNI ODBOR RINKOVEC – Rinkovec (1945-1952); 1945-1952: knj. 3, kut. 2, svež. 2; 0,50. PrP.

[0190] MJESNI NARODNI ODBOR SELNIK – Selnik (1945-1950); 1945-1950[1950-1951]: knj. 2, kut. 2; 0,20. AP.

[0192] MJESNI NARODNI ODBOR SLANJE – Slanje (1945-1952); 1945-1951: kut. 1; 0,10. PrP.

[0193] MJESNI NARODNI ODBOR SLOKOVEC – Slokovec (1945-1952); 1946-1952: knj. 4, kut. 3; 0,50. PrP.

[0199] MJESNI NARODNI ODBOR STRUGA – Struga (1945-1952); 1945-1952: knj. 1, kut. 1; 0,20. PrP.

[0122] MJESNI NARODNI ODBOR SVETI ĐURĐ – Đurđ (1945-1952); 1945-1952: knj.12, kut. 8; 1,00. PrP.

[0705] MJESNI NARODNI ODBOR SVETI ILIJA – Sveti Ilija (1945-1952); 1945-1952: knj. 6, kut. 3; 0,40. PrP.

[0200] MJESNI NARODNI ODBOR ŠĆEPANJE – Šćepanje (1945-1952); 1946-1952: knj. 5, kut. 3, svež. 2; 1,00. PrP.

[0709] MJESNI NARODNI ODBOR VARAŽDINSKE TOPLICE – Varaždinske Toplice (1945-1952); 1947-1952[1952-1954]: knj. 18, kut. 5; 0,70. PrP.

[0210] MJESNI NARODNI ODBOR VINICA – Vinica (1945-1952); 1946-1952[1952-1957]: knj. 13; 0,50. PrP.

[0211] MJESNI NARODNI ODBOR VINIČNO – Vinično (1945-1952); 1945-1952: knj. 10, svež. 10; 1,00. PrP.

[0212] MJESNI NARODNI ODBOR VISOKO – Visoko (1945-1952); 1945-1952[1952-1953]: knj. 21, kut. 3, svež. 1; 0,60. PrP.

[0963] MJESNI NARODNI ODBOR VIŠNJICA – Višnjica (1950-1952); [1947-1950]1950-1952[1952-1954]: knj. 1, svež. 1; 0,20. PrP.

[0958] MJESNI NARODNI ODBOR VIŠNJICA DONJA –- Višnjica Donja (1945-1950); 1945-1950[1950-1954]: knj. 4, kut. 3, svež. 4; 0,70. PrP.

[0959] MJESNI NARODNI ODBOR VIŠNJICA GORNJA – Višnjica Gornja (1945-1950); 1946-1950: knj. 1, svež. 4; 0,30. PrP.

[0213] MJESNI NARODNI ODBOR VOĆA GORNJA – Voća Gornja (1945-1952); 1950-1952: knj. 2; 0,10. PrP.

[0961] MJESNI NARODNI ODBOR VRBNO – Vrbno (1945-1952); 1947-1952: knj. 3, svež. 3; 0,30. PrP.

[0962] MJESNI NARODNI ODBOR VUGLOVEC – Vuglovec (1945-1950); 1948-1950[1950-1951]: knj. 2, svež. 1; 0,20. PrP.

[0729] MJESNI NARODNI ODBORI S PODRUČJA KOTARA IVANEC (1945-1952); 1945-1952: knj. 24, kut. 7, mapa 1; 1,00. PrP: 1. Bedenec, 1945-1946; 2. Brodarevec, 1948-1952; 3. Jamno, 1945-1946; 5. Kamenica, 1947-1952; 6. Kameničko Podgorje, 1945-1946; 7. Klenovnik 1951-1952; 8. Koškovec, 1948-1952; 9. Prigorec, 1947-1952; 10. Punikve, 1947-1952; 11. Šaša-Pašnik, 1947-1951; 12. Voća Donja, 1950-1952; 13. Žarovnica, 1945-1952.

[0749] MJESNI NARODNI ODBORI S PODRUČJA KOTARA LUDBREG (1945-1952); 1945-1952: kut. 6; 0,60. PrP. 1. Bolfan, 1945-1947; 2. Dubovica, 1945; 3. Gorica, 1946-1949; 4. Hrastovljan, 1948-1951; 5. Ivančec, 1947-1950; 6. Komarnica, 1945-1946; 7. Kućan Ludbreški, 1947-1950; 8. Ludbreški Karlovac, 1945-1951; 9. Mali Bukovec, 1945-1951; 10. Martijanec, 1945-1951; 11. Obrankovec, 1945; 12. Poljana Gornja, 1948-1951; 13. Poljanec, 1945-1951; 14. Rivalno Martijanec, 1945; 15. Sveti Petar, 1947-1952; 16. Veliki Bukovec, 1945-1951; 17. Vrbanovec, 1946-1950.

[0700] MJESNI NARODNI ODBORI S PODRUČJA KOTARA VARAŽDIN (1945-1952); 1945-1952: knj. 66, kut. 13; 1,50. PrP. 1. Babinec, 1952; 2. Bartolovec, 1952; 3. Beletinec, 1947-1950; 4. Beretinec, 1946-1951; 5. Biškupec, 1947-1950; 6. Črešnjevo, 1947-1948; 7. Črnec, 1945-1948; 8. Greda, 1950-1951; 9. Imbriovec, bg; 10. Jakopovec, bg; 11. Jalžabet, 1948-1951; 12. Jalkovec, 1947-1952; 13. Kaštelanec, bg; 14. Kelemen, 1950-1952 15. Kneginec Gornji, 1946-1952; 16. Kućan Donji, 1947-1952; 17. Ladanje Gornje, 1947; 18. Makojišće Donje, 1947-1952; 19. Poljana Gornja, bg; 20. Sračinec, 1948-1952; 21. Svibovec, 1946-1950; 22. Toplički Petkovec, bg; 23. Trnovec, 1950; 24. Tuhovec, 1949-1950; 25. Varaždin Breg, 1947-1950; 26. Zbelava, bg.

[0132] PREDSJEDNIŠTVO MJESNIH ZAJEDNICA GRADA VARAŽDINA – Varaždin (1975-1986); 1976-1986: knj. 4, kut. 4, svež. 6; 1,00. PrP

A.6. UPRAVA I JAVNE SLUŽBE OD 1990.

A.6.3. Županijska, oblasna i okružna uprava od 1990.

[0139] ŽUPANIJA VARAŽDINSKA. URED ZA OPĆU UPRAVU – Varaždin (1994-); [1986-1993]1994-1995: knj. 30, svež. 16; 2,00. AP. Ispostava Ivanec; Matični uredi: Bednja, Donja Voća, Klenovnik, Lepoglava, Maruševec, Radovan, Trakošćan, Višnjica.

[0208] URED DRŽAVNE UPRAVE U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI – Varaždin (2001-2019); 2001-2007: svež. 721; 80,00. PrP.

[0209] ŽUPANIJA VARAŽDINSKA. URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, STAMBENO – KOMUNALNE POSLOVE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA – Varaždin (1993-2001); 1993-2001: svež. 678, reg. 1, CD 1; 81,00. PrP.

A.6.5. Gradska uprava

[0135] GRAD VARAŽDIN – Varaždin (1993-); 1993-2009: knj. 4, kut. 1, svež. 84; 8,00. AP.