Veličina slova
A- A+
Visoki kontrast
Dyslexic font

Fondovi i zbirke - Državni arhiv u Varaždinu

H. POLITIČKE STRANKE, DRUŠTVENO POLITIČKE ORGANIZACIJE I SINDIKATI

H.1. Političke stranke

H.1.1. Političke stranke do 1945./1946.

[0823] SOCIJALDEMOKRATSKA STRANKA – RADNIČKO VIJEĆE ZA VARAŽDINSKE TOPLICE I OKOLICU − Varaždinske Toplice; 1918-1919: knj. 1; 0,01. AP.

H.2. Društveno-političke organizacije 1941.-1990.

H.2.1. Komunistička partija – Savez komunista Hrvatske (KPH/SKH)

H.2.1.5. Kotarski komiteti

[0595] KOTARSKI KOMITET KPH/SKH IVANEC – Ivanec (1941-1955); 1945-1955;  knj. 1, kut. 1, svež. 3; 0,60. PrP.

[0597] KOTARSKI KOMITET KPH/SKH LUDBREG − Ludbreg (1943-1955); 1948-1955; knj. 5, svež 5; 1,40.  AP.

[0414] KOTARSKI KOMITET KPH NOVI MAROF − Novi Marof (1945-1947); 1945-1947: kut. 1; 0,10. PrP

[0490] KOTARSKI KOMITET KPH/SKH VARAŽDIN − Varaždin (1941-1967); 1943-1967:  knj. 21; kut. 122; 16,00. SI.

H.2.1.6. Gradski komiteti

[0598] GRADSKI KOMITET KPH/SKH VARAŽDIN − Varaždin (1945-1955); 1947-1955: knj. 4, kut. 26, svež. 6; 3,50. PrP.

H.2.1.7. Međuopćinske konferencije 

[0835] MEĐUOPĆINSKA KONFERENCIJA SKH VARAŽDIN − Varaždin (1968-1990); 1968-1990: knj. 6, kut. 2., svež 49; 12,00.  PrP.

H.2.1.8. Općinski komiteti

[0600] OPĆINSKI KOMITET SKH IVANEC – Ivanec (1955-1990); 1956-1988: knj. 2, kom. 9, svež. 163; 12,00. PrP.

[0601] OPĆINSKI KOMITET SKH LEPOGLAVA − Lepoglava (1952-1962); 1954-1962: knj. 3, svež. 2; 0,20. PrP.

[0602] OPĆINSKI KOMITET SKH LUDBREG − Ludbreg (1952-1990); 1946-1989: knj. 5, svež 139; 9,00. PrP.

[0603] OPĆINSKI KOMITET SKH NOVI MAROF − Novi Marof (1952-1990); 1964-1989: knj. 7, svež. 70; 5,00. PrP.

[0604] OPĆINSKI KOMITET SKH VARAŽDIN − Varaždin (1955-1990); 1956-1989: knj. 9; kom. 7500; svež. 35.; 55,00; PrP.

[0605] OPĆINSKI KOMITET SKH VIDOVEC – Vidovec (1952-1960); 1952-1960[1960-1962]: knj. 5; kut. 3, svež. 3; 0,60. PrP.

[0606] OPĆINSKI KOMITET SKH VINICA − Vinica (1952-1962); 1952-1962: knj. 11, svež. 18; 1,90. PrP.

H.2.1.9. Rajonski komiteti

[0608] RAJONSKI KOMITETI KPH/SKH VARAŽDIN I, II, III – Varaždin; 1955: knj. 1, svež. 1; 0,10. PrP.

H.2.1.10. Mjesni komiteti

[0607] MJESNI KOMITET KPH VARAŽDIN – Varaždin (1944 -1950); 1944-1949: knj. 1,  kut. 11; 1,20. PrP.

H.2.2. Narodna fronta /Socijalistički savez radnoga naroda Hrvatske (NF/SSRNH)

H.2.2.5. Kotarski odbori

[1095] KOTARSKI ODBOR NF/SSRNH LUDBREG – Ludbreg (1945-1955); 1950: kut. 1; 0,10. PrP.

[0500] KOTARSKI ODBOR NF/SSRNH VARAŽDIN – Varaždin (1945-1967); 1945-1955: knj. 4, svež. 5; 0,40. PrP.

H.2.2.6. Gradski odbori

[0611] GRADSKI ODBOR NF/SSRNH VARAŽDIN – Varaždin (1945-1955); 1949-1954: knj. 1 (brojena u 507); 0,00. AP.

H.2.2.7. Međuopćinske konferencije / zajednica općina 

[0839] KONFERENCIJA SSRNH ZAJEDNICE OPĆINA VARAŽDIN – Varaždin (1974-1990); 1974-1990: knj. 14, svež. 168; 12,00. PrP

H.2.2.8. Općinski odbori / konferencije

[0613] OPĆINSKI ODBOR SSRNH VINICA – Vinica (1955-1962); 1958-1962: knj. 1, svež. 4; 0,30 SI.

[0837] OPĆINSKA KONFERENCIJA SSRNH LUDBREG – Ludbreg (1952-1990); [1950]1957-1990: knj. 3, svež. 82; 7,50. PrP.

[0507] OPĆINSKA KONFERENCIJA SSRNH VARAŽDIN – Varaždin (1955-1990); 1955-1990: knj. 9, kut. 11, svež. 64; 25,00. SI.

H.2.3. Narodna omladina/SSO Hrvatske

H.2.3.5. Kotarski komiteti

[0431] KOTARSKI KOMITET NO HRVATSKE VARAŽDIN – Varaždin (1949-1963); 1952-1961; svež. 1; 0,03. PrP. 

H.2.3.6. Gradski komiteti

[0512] GRADSKI KOMITET SKOJ/NOH VARAŽDIN – Varaždin (1945 -1955); 1945-1953: knj. 4, svež. 11; 1,00. PrP.

H.2.3.8. Općinski konferencije 

[0836] OPĆINSKA KONFERENCIJA SSOH LUDBREG – Ludbreg (1952-1990); 1976 – 1989: knj. 2, svež. 27; 3.00. PrP.

[0516] OPĆINSKA KONFERENCIJA SSOH VARAŽDIN – Varaždin (1955-1990); 1955-1990: knj. 11, svež. 141; 15,00. PrP.  

H.2.5. Savez udruženja boraca NOR-a Hrvatske

H.2.5.5. Kotarski odbori SBNORH/SUBNORH

[0624] KOTARSKI ODBOR SBNORH IVANEC – Ivanec (?-1955); 1950-1955: knj.  1; 0,02. AP.

[0625] KOTARSKI ODBOR SBNORH LUDBREG – Ludbreg (?-1955); 1949-1955: knj. 1; 0,01. AP.

[0517] KOTARSKI ODBOR SUBNORH VARAŽDIN – Varaždin (1945-1967); 1945-1967: knj. 1, svež. 17. 0; 2,00. PrP.

H.2.5.7. SUBNORH: Međuopćinske konferencije

[0514] ODBOR SUBNORH ZAJEDNICE OPĆINA VARAŽDIN – Varaždin (1983-1990); 1983-1990: kut. 4, svež 19; 3,00.

H.2.7. Savez rezervnih vojnih starješina

H.2.7.5. Kotarski odbori 

[0626] KOTARSKI ODBOR UROJ IVANEC – Ivanec (1952-1955); 1952-1955: svež. 1; 0,10. PrP.

[0628] KOTARSKI ODBOR UROJ LUDBREG – Ludbreg (1952-1955); 1952-1955: knj. 1, svež. 1; 0,04. AP.

[0518] KOTARSKI ODBOR UROP VARAŽDIN – Varaždin (1952-1967); 1952-1963: knj. 3, kut. 1, svež. 8; 0,40. PrP.

H.3. Sindikati

H.3.1. Sindikati do 1945./1946.

H.3.1.4. Općinska razina

[0622] UJEDINJENI RADNIČKI SINDIKALNI SAVEZ JUGOSLAVIJE. PODRUŽNICA  VARAŽDIN – Varaždin (1925-1940);

1933-1940: knj. 2, svež. 1; 0,10. SI.

[0584] RADNIČKA KOMORA ZAGREB. POVJERENIŠTVO VARAŽDIN – Varaždin (1926-1946);1935-1946: svež. 1; 0,01. SI

H.3.2. Sindikati od 1945. do 1990.

H.3.2.2. Okružna sindikalna tajništva

[0020] MEĐUOPĆINSKO VIJEĆE SAVEZA SINDIKATA HRVATSKE. VARAŽDIN − Varaždin (1974-1986); 1975-1979: knj. 1, kut. 1; 0,10. AP

[0615] JEDINSTVENI SINDIKAT RADNIKA I NAMJEŠTENIKA JUGOSLAVIJE. OKRUŽNI AKCIONI ODBOR VARAŽDIN – Varaždin (1945); 1945: knj. 1, svež. 1; 0,02. AP.

[0616] REPUBLIČKO VIJEĆE SAVEZA SINDIKATA HRVATSKE. OKRUŽNO TAJNIŠTVO VARAŽDIN – Varaždin (1946-1948); 1946-1947: svež. 1; 0,02. AP.

H.3.2.3. Kotarska sindikalna  vijeća

[1098] KOTARSKO SINDIKALNO VIJEĆE Ludbreg – Ludbreg (1945-1955); 1946-1950: kut. 2, svež. 3; 0,50. PrP.

[0618] KOTARSKO SINDIKALNO VIJEĆE VARAŽDIN – Varaždin (1955-1967); 1955-1959: knj. 6, svež. 13; 1,00. SI.

[508] KOTARSKO SINDIKALNO VIJEĆE IVANEC – Ivanec (1945-1955); 1946-1955: knj. 1, svež. 1; 0,30. PrP.

H.3.2.4. Mjesna sindikalna vijeća

[0620] MJESNO SINDIKALNO VIJEĆE NOVI MAROF – Novi Marof; 1947-1948: svež. 1; 0,01. AP.

[0621] MJESNO SINDIKALNO VIJEĆE VARAŽDIN – Varaždin (1945-1955); 1945-1955: knj. 12, kut. i svež. 71; 6,00 SI.

[0844] MJESNI, RAJONSKI I KOTARSKI ODBORI, TE PODRUŽNICE SINDIKATA RADNIKA I SLUŽBENIKA S PODRUČJA  MJESNOG SINDIKALNOG VIJEĆA VARAŽDIN – Varaždin (1945-1955); 1945-1952: knj. 14, kut. 4, svež. 17; 1,20. SI.

H.3.2.6. Općinska sindikalna vijeća

[0842] OPĆINSKO SINDIKALNO VIJEĆE LUDBREG – Ludbreg (?-1990); 1963-1971: kut. 2, svež. 10; 1,00. PrP.

[0509] OPĆINSKO SINDIKALNO VIJEĆE VARAŽDIN – Varaždin (1955-1990); 1955-1979.1981.: svež. 39, kut. 1; 3,40; SI.

[0510] OPĆINSKI ODBORI I PODRUŽNICE SINDIKATA RADNIKA I SLUŽBENIKA S PODRUČJA OPĆINSKOG SINDIKALNOG VIJEĆA VARAŽDIN – Varaždin (1955-1990); 1957-1968.1976-1979.: knj. 3, kut. 3; 0,30. AP.

H.3.2.7. Podružnice, pododbori, sindikalne grupe

[0511]  SAVEZ SLUŽBENIKA DRŽAVNO-ADMINISTRATIVNIH I PRAVOSUDNIH USTANOVA JUGOSLAVIJE. PODRUŽNICA BR. 2 PRI NOK-u LUDBREG – Ludbreg (1945-1949); 1947-1949: kut. 1; 0,10. AP.