Veličina slova
A- A+
Visoki kontrast
Dyslexic font

Fondovi i zbirke - Državni arhiv u Varaždinu

L. ZBIRKE IZVORNOG ARHIVSKOGA GRADIVA

L.1. ZBIRKE POJEDINIH VRSTA ARHIVSKOGA GRADIVA

L.1.1. Isprave

[0541] ZBIRKA ISPRAVA; 1532-1906: kom. 32; 0,50. AnP.

L.1.2. Grbovnice

[1118] ZBIRKA GRBOVNICA (Litterae armales); 1583-1912: kom. 12; 0,10. AnP.

L.1.3. Matične knjige

[0073] ZBIRKA MATIČNIH KNJIGA EVANGELIČKE CRKVE; Legrad i Varaždin; 1850.-1901.1929.: knj. 1; 0,05 d/m AP

[0543] MATIČNE KNJIGE RIMOKATOLIČKIH ŽUPA; 1660-1948: knj. 523, kut. 32, omota 14, mikrofilmskih rola 168; 29,00. AI.

[0556] GRAĐANSKE MATIČNE KNJIGE – Koprivnički Ivanec, Legrad; 1850-1945: knj. 7; 0,40. AnP

[0557] MATIČNE KNJIGE SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE − Bolfan, Čukovec, Lepavina, Plavšinac, Sokolovac, Varaždin, Velika Mučna, Veliki Poganac; 1824-1949: knj. 37, mikrofilmskih rola 5; 2,00. AI.

[0619] MATIČNE KNJIGE ŽIDOVSKIH VJEROISPOVJEDNIH OPĆINA – Koprivnica, Ludbreg, Varaždin; 1850-1941.1944.: knj. 17, omot 1, mikrofilmske role 2; 1,00. AI

L.1.4. Karte 

[0545] ZBIRKA PLANOVA I ZEMLJOVIDA; 1752-1995: kom. 737 (715 karata, 16 atlasa, 6 uveza). AnP.

L.1.5. Planovi i nacrti

[0007] GRAĐEVINSKA DOKUMENTACIJA VARAŽDINA I OKOLICE; 1755-1945 [1945-1954]: knj. 5, kut. 66, ladice 5; 7,00. AP. AnP.

[0501] GRAĐEVINSKA DOKUMENTACIJA VOJNIH OBJEKATA NA PODRUČJU VARAŽDINSKE ŽUPANIJE – 1954-1994: kut. 86; 8,60. PrP

L.1.6. Rukopisi

[1119] ZBIRKA RUKOPISA; 1. pol. XX st.-1984: kut. 2; 0,20. AP.

L.1.7. Fotografije 

[0974] ZBIRKA FOTOGRAFIJA; XIX-XX.st.: 40 albuma s 2229 fotografija i 99 fotografija na papiru; 2,00. AI.

L.1.8. Razglednice

[0975] ZBIRKA STARIH RAZGLEDNICA GRADOVA I MJESTA; XIX – XX.st.: kom.; 0,40.

L.1.9. Tiskovine

[1007] ZBIRKA PLAKATA; XX: kom. 161; 1,00. AP.

L.1.10. Ostalo

[0547] ZBIRKA PEČATNJAKA S PODRUČJA VARAŽDINA I OKOLICE, XVIII-XX.st.: kom. 328; 1,20. AI. AnP

L.2. TEMATSKE ZBIRKE

[05] ZBIRKA STATUTA, PRAVILNIKA, GODIŠNJAKA I POJEDINIH ZAKONSKIH AKATA; 1749/1853-1950: kut. 6; 0,60. AnP.

[0161] ZBIRKA MUZIKALIJA (Notni materijal); knj. 186, kut. 21; 2,10. PrP.

[0544] GRADIVO ZA POVIJEST NARODNOOSLOBODILAČKE BORBE; 1941-1945: kut. 1; 0,10. AP.

[0574] RAZNE USTANOVE ZA RAZDOBLJE DO 1945. GODINE; XVII-XX.st.: knj. 14, kut. 5; 1,00. PrP.: 1. Knjiga instalacija Varaždinske županije1606-1920; 2. Tridesetnica u Varaždinu  1804-1829; 3. Trivijalna škola u Vidovcu 1842; 4. Željeznica 1855-1884; 5. Županijski agrarni ured u Varaždinu 1923-1926; 6. Okružni načelnik u Varaždinu 1925; 7. Ured za kolonizaciju Varaždin 1941; 8. Kotarske oblasti: Ivanec, Ludbreg, Novi Marof 1887, 1941-1943; 9. Općinska poglavarstva Bednja, Jalžabet, Križovljan-Cestica, Lepoglava, Petrijanec, Varaždinske Toplice 1891-1944; 10. Kraljevski povjerenik za uređenje zemljišnih zajednica u Vraždinu 1923-1925; 11. Zemljišna zajednica Ludbreg 1932-1933, 1944; 12. Upisnik obrtnika Novi Marof 1900-1947; 13. Hrvatski radnički savez-Pružnica Varaždin 1941-1942; 14. Hrvatska sveopća kreditna banka-Podružnica Varaždin (1920-1949) 1920-1924.  i dr.

[0718] RAZNE USTANOVE I PODUZEĆA ZA RAZDOBLJE POSLIJE 1945. GODINE; XX.st.: knj. 11, kut. 7; 0,90. AP: 1. Direkcija gradskih privrednih poduzeća – Varaždin 1946; 2. Klas d.o.o. Šemovec 1992-1993; 3. Nadzornik puteva u Varaždinu II 1945-1946; 4. Građevnska sekcija Varaždin 1947; 5. NOK Novi Marof 1945; 6. Kotarski narodni sud Ivanec-konfiskacija imovine grofa Ivana Draškovića; 7. Poljoprivredno dobro „Ivančica“ Petrijanec 1957-1962; 8. Foto klub Varaždin 1957-1964; 9. Gradsko obrtno poduzeće 1949; 10. Poduzeće “Duhan“ za proizvodnju, preradu, doradu i plasman duhana Vinica 1962-1963; 11. Zadruga za elektrifikaciju Petkovec 1955-1963; 12. Kotarsko sjemensko poduzeće Varaždin 1947-1951; 13. Udruženje učitelja kotara Ivanec 1952-1955; 14. Udruženje proizvođača i trgovaca polj. proizvodima Varaždin 1951; 15. Udruženje proizvođača i trgovaca poljoprivrednim proizvodima Varaždin 1951-1952.

[0876] URBARIJALNE KNJIGE I SPISI VARAŽDINSKE I DIJELA KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE; 1774-1859: knj. 2, kut. 7; 1,10. AP.