Veličina slova
A- A+
Visoki kontrast
Dyslexic font

Odluka o izboru kandidata za radno mjesto Arhivist/ica – pripravnik/ica

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA
DRŽAVNI ARHIV U VARAŽDINU
Koprivnička 51, 42000 VARAŽDIN

KLASA:112-02/23-01/2
URBROJ:2186-75-02-23-44

Varaždin, 8. prosinca 2023.

Temeljem članka 10. Statuta Državnog arhiva u Varaždinu, te nakon provedenog Javnog natječaja: KLASA:112-02/23-01/2; URBROJ:2186-75-02-23-1; objavljenog na stranicama Zavoda za zapošljavanje, Ministarstva kulture i medija, te Državnog arhiva u Varaždinu, od 8. studenog 2023.godine, ravnatelj Državnog arhiva u Varaždinu donosi:

O D L U K U
o izboru kandidata

I.

Temeljem provedenog Javnog natječaja: KLASA:112-02/23-01/2; URBROJ:2186-75-02-23-1; objavljenog na stranicama Zavoda za zapošljavanje, Ministarstva kulture i medija, te Državnog arhiva u Varaždinu, od 8. studenog 2023.godine, za radno mjesto Arhivist/ica – pripravnik/ica, izabran je kandidat:

  • Niko Maras, Grgura Karlovčana 22, 48361 Kalinovac, OIB: 40787698769

II.
Kandidat se prima na radno mjesto Arhivist/ica – pripravnik/-ica na neodređeno vrijeme uz ugovaranje probnog rada u trajanju od 2 mjeseca.


III.
Ova odluka bit će objavljena na mrežnoj stranici Državnog arhiva u Varaždinu, kao obavijest o rezultatima natječaja.


IV.
Imenovani kandidat iz točke I. ove Odluke dužan je javiti se u Državni arhiv u Varaždinu, radi dogovora o početku rada i sklapanja ugovora o radu.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


O b r a z l o ž e nj e


Javni natječaj za radno mjesto Arhivist/ica – pripravnik/ica, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz probni rok od 2 mjeseca, objavljen je 8. studenog 2023. godine, na mrežnim stranicama Državnog arhiva u Varaždinu, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Ministarstva kulture i medija.

Zainteresirani kandidati bili su pozvani javiti se na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta u roku od 6. studenog – 14. studenog 2023.godine. Na natječaj se u roku prijavilo ukupno 41 kandidat. Od 41 pristigle Prijave, 2 Prijave su bile nepotpune, te je na razgovor pozvano 39 kandidata, od kojih se odazvalo razgovoru 37 kandidata. Razgovori s kandidatima su održani 30. studenog i 1. prosinca 2023. godine.

Nakon provedenih razgovora, Povjerenstvo je predložilo Ravnatelju, da se na radno mjesto Arhivist/ica – pripravnik/ica, primi kandidat Niko Maras. Ravnatelj je odlučio da Niko Maras, svojim obrazovanjem, iskustvom i radom zadovoljava uvjete za zapošljavanje na radno mjesto Arhivist/ica – pripravnik/ica.


Uputa o pravnom lijeku:
Sukladno Zakonu o radu protiv ove Odluke ne postoji mogućnost žalbe.

Početak rada zaposlenika je 2. siječnja 2024.

  1. Izabrani kandidat iz točke I. Odluke,
  2. Pisarnici, ovdje,

Ravnatelj
Damir Hrelja, prof.