Veličina slova
A- A+
Visoki kontrast
Dyslexic font

Odluka o izboru kandidata za radno mjesto Arhivski tehničar (m/ž) –  u Arhivskom sabirnom centru Krapina na neodređeno

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA
DRŽAVNI ARHIV U VARAŽDINU
Koprivnička 51, 42000 VARAŽDIN

KLASA:112-02/24-01/01
URBROJ:2186-75-02-24-26

Varaždin, 23. svibnja 2024.

Temeljem članka 10. Statuta Državnog arhiva u Varaždinu, te nakon provedenog Javnog natječaja: KLASA:112-02/24-01/02; URBROJ:2186-75-02-24-1; objavljenog na stranicama Zavoda za zapošljavanje, Ministarstva kulture i medija, te Državnog arhiva u Varaždinu, od 6. svibnja 2024.godine, ravnatelj Državnog arhiva u Varaždinu donosi:

O D L U K U
o izboru kandidata

I.

Nakon provedenog Javnog natječaja: KLASA:112-02/24-01/02; URBROJ:2186-75-02-24-1; objavljenog na stranicama Zavoda za zapošljavanje, Ministarstva kulture i medija, te Državnog arhiva u Varaždinu, od 6. svibnja 2024. godine, za radno mjesto Arhivski tehničar (m/ž) – u Arhivskom sabirnom centru Krapina, na neodređeno – izabran je kandidat:

• Martina Pernjek, Kneza Branimira 19, 49000 Krapina, OIB: 61327742377

II.
Kandidat se prima na radno mjesto Arhivist/ica – u Arhivskom sabirnom centru Krapina, na neodređeno vrijeme uz ugovaranje probnog rada u trajanju od 2 mjeseca.


III.
Ova odluka bit će objavljena na mrežnoj stranici Državnog arhiva u Varaždinu, kao obavijest o rezultatima natječaja.


IV.
Imenovani kandidat iz točke I. ove Odluke dužan je javiti se u Državni arhiv u Varaždinu, radi dogovora o početku rada i sklapanja ugovora o radu.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e nj e
Javni natječaj za radno mjesto Arhiviski tehničar (m/ž) – u Arhivskom sabirnom centru Krapina, na neodređeno, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz probni rok od 2 mjeseca, objavljen je 6. svibnja 2024. godine, na mrežnim stranicama Državnog arhiva u Varaždinu, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Ministarstva kulture i medija. Zainteresirani kandidati bili su pozvani javiti se na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta u roku od 6. svibnja – 14. svibnja 2024. godine.


Na natječaj se u roku prijavilo ukupno 23 kandidata. Od 23 pristigle Prijave, samo jedan kandidat ispunjava sve uvjete iz Natječaja – položen stručni ispit iz arhivske struke – zvanje arhivski tehničar.

Nakon provedenog razgovora, Povjerenstvo je predložilo Ravnatelju, da se na radno mjesto Arhivski tehničar (m/ž) – u Arhivskom sabirnom centru Krapina, na neodređeno, primi kandidat Martina Pernjek.
Ravnatelj je odlučio da Martina Pernjek, svojim obrazovanjem, iskustvom i radom zadovoljava uvjete za zapošljavanje na radno mjesto Arhiviski tehničar (m/ž) – u Arhivskom sabirnom centru Krapina, na neodređeno uz probni rok od 2 mjeseca.


Uputa o pravnom lijeku:
Sukladno Zakonu o radu protiv ove Odluke ne postoji mogućnost žalbe.

Ravnatelj
Damir Hrelja, prof.

Tekst odluke (PDF)