Veličina slova
A- A+
Visoki kontrast
Dyslexic font

Odluka o izboru kandidata za radno mjesto Arhivist/ica –  u Arhivskom sabirnom centru Krapina, na neodređeno

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

DRŽAVNI ARHIV U VARAŽDINU

Koprivnička 51, 42000 VARAŽDIN

KLASA:112-02/24-01/02

URBROJ:2186-75-02-24-12

Varaždin, 23. svibnja 2024. 

Temeljem članka 10.  Statuta Državnog arhiva u  Varaždinu, te nakon provedenog  Javnog natječaja: KLASA:112-02/24-01/02; URBROJ:2186-75-02-24-1;  objavljenog na stranicama Zavoda za zapošljavanje, Ministarstva kulture  i medija,  te  Državnog arhiva u Varaždinu, od 6. svibnja 2024.godine, ravnatelj  Državnog arhiva u Varaždinu  donosi:

O    D    L    U    K    U
o izboru kandidata

I.

Nakon provedenog Javnog natječaja: KLASA:112-02/24-01/02; URBROJ:2186-75-02-24-1;  objavljenog na stranicama Zavoda za zapošljavanje, Ministarstva kulture  i medija,  te  Državnog arhiva u Varaždinu, od 6. svibnja 2024. godine, za radno mjesto Arhivist/ica –  u Arhivskom sabirnom centru Krapina, na neodređeno –   izabran  je kandidat:

  • Martina Marković, Braće Radić 28, 31500 Našice,  OIB: 33370584793

II.

Kandidat se prima na radno mjesto Arhivist/ica – u Arhivskom sabirnom centru Krapina,   na neodređeno vrijeme uz ugovaranje probnog rada u trajanju od 6 mjeseci.

III.

Ova odluka bit će objavljena na mrežnoj stranici Državnog arhiva u Varaždinu, kao obavijest o rezultatima natječaja.

IV.

Imenovani kandidat iz točke I. ove Odluke dužan je  javiti se u Državni arhiv u Varaždinu, radi dogovora o početku rada i sklapanja ugovora o radu.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e nj e

Javni natječaj za radno mjesto  Arhivist/ica – u Arhivskom sabirnom centru Krapina, na neodređeno, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz probni rok od 6 mjeseci, objavljen je 6. svibnja 2024. godine, na mrežnim stranicama Državnog arhiva u Varaždinu, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Ministarstva kulture i medija. Zainteresirani kandidati bili su pozvani javiti se na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta u roku od 6. svibnja – 14. svibnja 2024. godine.

Na natječaj  se u roku prijavilo ukupno   9 kandidata.   Od 9   pristiglih   Prijava,  samo jedan kandidat ispunjava sve uvjete iz Natječaja – položen stručni ispit iz arhivske struke – zvanje arhivist.

Nakon provedenog razgovora, Povjerenstvo je predložilo  Ravnatelju, da se na radno mjesto Arhivist/ica  –  u Arhivskom sabirnom centru Krapina, na neodređeno, primi kandidat Martina Marković.

 Ravnatelj je odlučio da  Martina Marković, svojim obrazovanjem, iskustvom i radom zadovoljava uvjete za zapošljavanje na radno mjesto Arhivist/ica – u Arhivskom sabirnom centru Krapina, na neodređeno  uz probni rok od 6  mjeseci.

Uputa o pravnom lijeku:

Sukladno Zakonu o radu protiv ove Odluke ne postoji mogućnost žalbe.

Ravnatelj

Damir Hrelja, prof.

Tekst odluke (PDF)