dav  
     Početak   |   NOVOSTI   |   Linkovi   |   Kontakt   |   Impressum   |   Newsletter
 
  Arhiv
  Dokumenti
  Djelatnost
  Bibliografija
  Događanja
  Galerija
  Zanimljivosti
   
  Stvaratelji i imatelji
  Popisi do 22.12.1990.
   
Državni arhiv u Varaždinu
Trstenjakova 7
42000 Varaždin
Telefon:
Centrala: (385) 42 332 500
Telefax: (385) 42 332 508
 
JAVNI NATJEČAJ za prijem zaposlenika: arhivski tehničar/tehničarka – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (zamjena do povratka zaposlenika s roditeljskog dopusta), puno radno vrijeme

Na temelju čl. 10. Statuta Državnog arhiva u Varaždinu (dalje: Arhiv) te sukladno čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17), odredbama Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (NN 70/16, 50/17, 37/18; 71/18 i 91/18) i odredbama Pravilnika o radu, unutarnjem redu, radnim mjestima i načinu Arhiva ravnatelj raspisuje

J A V N I   N A T J E Č A J

za prijem zaposlenika (m/ž):

 1. arhivski tehničar/tehničarka – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme  (zamjena do povratka zaposlenika s roditeljskog dopusta), puno radno vrijeme

Uvjeti:

- srednja stručna sprema (SSS) (društveno ili ekonomsko usmjerenje)

- položen stručni ispit za zvanje arhivskog tehničara na način propisan Pravilnikom o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u arhivskoj struci odnosno bez položenoga stručnog ispita uz obvezu polaganja stručnog ispita na prvom ispitnom roku, nakon stjecanja prava na pristupanje ispitu

- temeljna informatička osposobljenost i vještine

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti:

-  podatke za kontakt: ime i prezime, adresa, telefonski broj, adresa e-pošte

Uz pisanu prijavu na javni natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokaze u preslici, kojima kandidati (m/ž) dokazuju da ispunjavaju formalne uvjete natječaja:

-          životopis

-          osobna iskaznica ili uvjerenje o državljanstvu

-          dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (svjedodžba)

-          uvjerenje o položenom stručnom ispitu za zvanje arhivski tehničar (ako je kandidat položio ispit)

-          uvjerenje da se protiv osobe koja se natječe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),

-          elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima iz matične evidencije

Na javnom natječaju ravnopravno mogu sudjelovati osobe oba spola.

Kandidati (m/ž) koji ostvaruju pravo prednosti kod prijama u radni odnos prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Isti su dužni prijavi na natječaj priložiti dokaze o ispunjavanju osnovnih uvjeta navedenih u natječaju, dokaze o priznatom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo te dokaz o nezaposlenosti (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Kandidat (m/ž)  koji  se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (,,Narodne novine", broj 121/17) uz prijavu na natječaj/oglas dužan/a je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj. Osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete navedene u natječaju ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj.

Odabir kandidata (m/ž) izvršit će se nakon provedenog razgovora s kandidatima (m/ž).

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama. Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se Državnom arhivu u Varaždinu, na adresu: Državni arhiv u Varaždinu, Trstenjakova 7, 42000 Varaždin s naznakom: „Za natječaj“.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Državni arhiv u Varaždinu

 

 


 
 
  Copyrights by DAV. All rights reserved.