dav  
     Početak   |   NOVOSTI   |   Linkovi   |   Kontakt   |   Impressum   |   Newsletter
 
  Arhiv
  Dokumenti
  Djelatnost
  Bibliografija
  Događanja
  Galerija
  Zanimljivosti
   
  Stvaratelji i imatelji
  Popisi do 22.12.1990.
   
Državni arhiv u Varaždinu
Trstenjakova 7
42000 Varaždin
Telefon:
Centrala: (385) 42 332 500
Telefax: (385) 42 332 508
 
JAVNI NATJEČAJ za ravnatelja/ravnateljicu Državnog arhiva u Varaždinu

Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (N.N. br. 76/93, 29/97, 47/99, i 35/08), čl. 41. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (N.N. br. 61/18) i čl. 18. Statuta Državnog arhiva u Varaždinu, Klasa: 003-05/18-02/01; Ur.broj: 2186-75-01-18-3 od 12. prosinca 2018. ravnatelj  Državnog arhiva u Varaždinu raspisuje

 

JAVNI  NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Državnog arhiva u Varaždinu

 

Uvjeti:

završen sveučilišni diplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studiji,

prijedlog programa rada,

najmanje tri godine rada u arhivu ili najmanje pet godina rada u području kulture, znanosti obrazovanja,

položen stručni ispit iz arhivske struke,

isticanje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima.

 

Uz prijavu kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:

životopis,

dokaz o završenom studiju odnosno stručnoj spremi (izvornik ili ovjerovljeni preslik),

prijedlog programa rada Državnog arhiva u Varaždinu,

uvjerenje o položenom stručnom ispitu iz arhivske struke (izvornik ili ovjerovljen preslik),

domovnica (preslik),

dokaz o radnom stažu – elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od 30 dana),

dokaz o radnom iskustvu u arhivu ili o radu u kulturi, znanosti i obrazovanju,

uvjerenje da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci (izvornik).

 

Na temelju čl. 41. st. 3. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima za ravnatelja/ravnateljicu Državnog arhiva u  Varaždinu može se imenovati osoba koja nije položila stručni ispit iz arhivske struke ako se na temelju dosadašnjeg rada može očekivati da će s uspjehom voditi arhiv i uz obvezu polaganja stručnog ispita u roku od osamnaest mjeseci od dana imenovanja.

 

Na javni natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN br. 82/08, 69/17).

 

Kandidat/kandidatkinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/a je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kandidatkinja koji/a se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. navedenog Zakona. Popis dokaza na temelju kojih se ostvaruje prednost dostupan je na internetskoj stranici Ministarstva branitelja – poveznica: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje843/843 odnosno: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

 

Ravnatelja/ravnateljicu imenuje ministar/ministrica kulture Republike Hrvatske na četiri godine.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

 

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se Državnom arhivu u  Varaždinu  na  adresu:  Državni  arhiv u  Varaždinu, Trstenjakova 7, 42 000 Varaždin,  s  naznakom:

„ Javni natječaj za ravnatelja/ravnateljicu “ .

 

O rezultatima natječaja  kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni u  zakonskom roku.

 

 Državni arhiv u Varaždinu

 

 

 


 
 
  Copyrights by DAV. All rights reserved.